Islamic WidgetAbdullah bin Umar radhiyallohu 'anhu berkata, "Manusia akan senantiasa berada di jalan yang lurus selama mereka mengikuti jejak Nabi shalallahu alayhi wasallam". (HR. Baihaqi, Miftahul Jannah no.197)

Rabu, 27 November 2013

Aqidah Imam Syafie

Oleh: Ustaz Abu Faruq Rasul bin Dahri
Disunting: an-Nawawi (Edisi Online)
http://fiqh-sunnah.blogspot.com

PERIBADI RINGKAS AL-IMAM AS-SYAFI’E
Nama sebenar al-‘Allamah Imam as-Syafie rahimahullah ialah: Muhammad bin Idris as-Syafie yang lebih dikenali sebagai Imam as-Syafie. Beliau adalah seorang Imam besar yang sentiasa mendapat pujian, penghormatan dan pengiktirafan tentang keilmuannya oleh para ulama sejak zamannya sehinggalah ke saat ini. Imam as-Syafie dilahirkan di Gazzah (Palestin/Jurusalem) pada tahun 150H (767M). Meninggal dunia di Mesir pada malam Jumaat dan dikebumikan selepas Asar pada 2hb. Rejab, 204H dalam usia 54 tahun.[1] Beliau adalah seorang imam dan ulama besar yang sentiasa mengajak ummah agar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sehingga digelar oleh tokoh-tohoh besar sebagai (Nasirus Sunnah)[2] "Pejuang/Penegak/Pembela Sunnah" atau (نَاصِرُ الْحَدَيْث) "Pejuang Hadith".[3]

Imam as-Syafie terkenal sebagai seorang yang paling alim di zamannya tentang makna-makna al-Quran, dianggap seorang manusia yang paling tahu tentang isi al-Quran dan sunnah Rasulullah.[4] Sehingga Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata:

"Kalaulah tidak kerana as-Syafie tidaklah kami mengenali ilmu hadis".[5]

Berkata Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah dalam mukaddimah syarah dan tahkiknya tentang kitab ar-Risalah yang dihasilkan oleh Imam as-Syafie rahimahullah:

"Jika sekiranya dibolehkan bagi seorang alim bertaqlid dengan seorang alim yang lain, pasti manusia yang lebih layak menurut pendapatku untuk ditaqlid ialah as-Syafie. Sesungguhnya aku (tetapi tidak ghuluw dan keterlaluan) percaya sesungguhnya tidak pernah muncul seorang ulamak Islam seperti lelaki ini dalam pemahaman, pandangan dan ketelitiannya mengambil hukum dari al-Kitab dan sunnah".[6] Dan beliau berkata lagi: "as-Syafie telah memenuhi permukaan bumi ini dengan ilmu".[7]

Walaupun Imam as-Syafie diiktiraf sebagai seorang ulama besar dan muktabar sehingga fatwa-fatwanya dijadikan rujukan sejak zamannya sehinggalah sekarang, namun beliau tidak pernah mengizinkan sesiapapun untuk bertaqlid buta[8] dengannya, malah beliau bersepakat dengan imam-iman besar yang lain melarang dari bertaqlid buta dengan mana-mana mazhab yang ada. Beliau dan juga para imam yang lain tidak pernah memberi keizinan kepada sesiapapun mengguna-pakai fatwanya sebelum terlebih dahulu diketahui dari mana mereka mengambilnya. Beliau berkata:

"Dari Imam Abi Hanifah, Malik, as-Syafie dan Ahmad rahimahumullah mereka semua berkata: Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memberi fatwa dengan kata-kata kami atau berpegang dengan kata-kata kami selagi dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil kata-kata tersebut".[9]

Imam as-Syafie amat membenci perbuatan bertaqlid buta. Malah beliau melarang dengan sekeras-kerasnya perbuatan bertaqlid buta. Larangan Imam as-Syafie amat jelas apabila difahami wasiat beliau yang masyhur:

"Berkata Imam as-Syafie: Setiap apa yang telah aku katakan, kemudian apa yang dari Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam bertentangan dengan perkataanku sekalipun (perkataanku itu dianggap) betul, maka hadith Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam mesti diutamakan, oleh itu janganlah kamu bertaqlid dengan qaulku (kata-kataku)".[10]

Imam as-Syafie tidak pernah menghalalkan perbuatan seseorang yang meninggalkan al-Quran dan as-Sunnah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam lantaran bertaqlid buta atau ta’sub a’ma kepada seseorang ulama:

“Telah berkata Iman as-Syafie rahimahullahu Ta’ala: Telah ijmak (sepakat) seluruh muslimin bahawa sesiapa yang terang baginya sunnah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam, maka tidak dihalalkan baginya meninggalkan sunnah tersebut lantaran mematuhi (mentaati) perkataan seseorang".[11]

Imam as-Syafie berulang kali berwasiat tentang haramnya bertaqlid buta kerana bertaqlid akan menyempitkan ilmu. Imam as-Syafie juga telah memberi peringatan yang tegas bahawa amalan bertaqlid buta kepada mana-mana Imam atau ulama samalah seperti mengangkat seseorang manusia sebagai tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa-Ta'ala:

“Sesiapa bertaqlid kepada seseorang dalam perkara mengharamkan atau menghalalkan sesuatu sedangkan hadith sahih bertentangan dengannya dan menegah bertaqlid kerana diperintahkan beramal dengan sunnah, maka dia telah mengambil orang yang ditaqlidkan sebagai tuhan selain Allah ‘Ta’ala”.

Amaran Imam as-Syafie ini dapat diperjelaskan lagi dengan bersandarkan sebuah hadith yang diriwayatkan oleh 'Adi bin Hatim radiallahu ‘anhu. Hadith ini merupakan keterangan yang amat ketara menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam menganggap sebagai penyembahan (pengibadatan) perbuatan bertaqlid buta yang dilakukan oleh kaum Nasara terhadap Ahbar dan Ruhban mereka:

“Dari ‘Ady bin Hatim berkata: Aku pergi kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan di leherku tergantung sebuah salib dari emas, maka baginda bersabda: Wahai ‘Ady! Buangkanlah berhala ini dari dirimu. Saya dengar baginda membacakan surah Baqarah (Dan mereka menjadikan Ahbar dan Ruhban mereka sebagai tuhan-tuhan sembahan selain Allah), aku berkata: Wahai Rasulullah! Mereka tidak pernah menyembah (Ahbar dan Ruhban). Maka baginda bersabda: Bukankah Ahbar dan Ruhban itu mengharamkan perkara yang telah dihalalkan Allah maka mereka mengharamkan? Dan mereka menghalalkan perkara yang diharamkan Allah lalu mereka pun menghalalkannya? Aku menjawab: Memang itu adalah benar. Baginda bersabda: Maka itulah cara mereka menyembah Ahbar dan Ruhban mereka".[12]

Itulah bahaya taqlid buta atau ta’sub a’ma (تعصب اعمى) yang ditakuti oleh Imam as-Syafie, yang mana ianya boleh membawa kepada penyembahan yang membawa kepada kesyirikan. Maka amat tepat apabila beliau berwasiat agar umat Islam tidak bertaqlid buta kepada mana-mana mazhab selain al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam yang sahih.

Penyerupaan (meniru) bentuk suluk atau tata-cara agama dari agama kaum kuffar atau musyrikin adalah haram (kufur) kerana telah ditegah oleh syara. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

"Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia tergolong dari golongan kaum tersebut".

Pengharaman bertaqlid buta atau ta’sub a’ma telah disuarakan juga oleh para sahabat, para imam dan para ulama muktabar:

"Dari Ibn Masoud radiallahu ‘anhu berkata: Sesungguhnya janganlah sama sekali seseorang dari kamu bertaqlid kepada seseorang tentang agamanya, yang mana apabila ia beriman kamupun beriman dan sekiranya dia kufur kamupun jadi kufur, maka sesungguhnya tidak ada contoh (yang boleh dikuti) dalam perkara buruk ini".[13]

"Ibn Abbas pernah menjawab pertanyaan seorang lelaki yang bertanya kepadanya tentang suatu masalah. Dijawabnya pertanyaan tersebut dengan sebuah hadith. Maka menyangkal dan berkata kepada Ibn Abbas: (Tetapi) telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ibn Abbas kemudian berkata: Ditakuti akan diturunkan ke atas kamu hujan batu (bala) dari langit. Aku telah menjawab: Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam tetapi kamu berkata (menyangkal/beralasan) telah berkata Abu Bakar dan Umar?".

"Berkata Imam Ahmad: Janganlah kamu bertaqlid denganku, janganlah bertaqlid dengan Malik, Abu Hanifah, as-Syafie, 'Auzii dan Thauri rahimahumullah. Ambillah oleh kamu dari mana mereka itu mengambil".[14]

"Telah berkata Ibn Hazam rahimahullah: Sesungguhnya para fuqaha yang menjadi ikutan telah membatalkan pentaqlidan pada mereka dan sesungguhnya mereka menegah (melarang) para pengikut mereka dari bertaqlid kepada mereka".[15]

"Telah berkata Sanad bin 'Anan rahimahullah: Ketahuilah olehmu! Sesungguhnya hanya dengan mengambil jalan mudah sehingga mendorong bertaqlid, adalah tidak diredhai oleh seseorang insan yang bijaksana. Sesungguhnya (bertaqlid) adalah cara seseorang yang bodoh lagi bebal dan si tolol yang keras kepala".[16]

Ketegasan semua para imam mazhab sama ada mazhab fikeh atau akidah mengharamkan sesiapapun dari bertaqlid buta kepada mereka adalah amat serious. Ternyata tidak seorang pun dari mereka mengizinkan ummah bertaqlid buta kepada mereka, kerana taqlid buta sama seperti perbuatan Ahli Kitab yang akhirnya boleh membawa penyembahan kepada mereka yang dianggap sebagai ketua agama atau imam mazhab.

UCAPAN IMAM AS-SYAFIE YANG KONTROVERSI

Antara ucapan (qaul) Imam as-Syafie yang disalah ertikan oleh sebahagian masyarakat Islam sehingga menjadi isu kontroversi dan polemik, ialah tentang maksud dan pembahagian bid’ah yang mana beliau pernah berkata:

"Bid'ah itu terbahagi kepada yang baik dan yang buruk, atau yang terpuji dan tercela. Dalam perkara ini, termasuklah setiap yang diada-adakan selepas zaman Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam dan zaman para Khulafa ar-Rasyidin".[17]

"Dari Harmalah bin Yahya rahimahullah berkata: Aku mendengar as-Syafie rahimahullahu Ta'ala berkata: Bid'ah ada dua, iaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Apa yang bersesuaian dengan sunnah maka itu adalah terpuji dan apa yang bertentangan dengan sunnah maka itu tercela".[18]

"Berkata ar-Rabi' rahimahullah: Telah berkata as-Syafie rahimahullahu Ta'ala: Perkara-perkara yang diada-adakan itu terbahagi dua: Yang pertama, apa yang dicipta bertentangan dengan al-Kitab, Sunnah, ijmak sahabat atau athar, maka inilah bid'ah yang sesat. Kedua apa yang dicipta berupa kebaikan yang tidak bertentangan dengan salah satu dari perkara (al-Kitab, sunnah, ijmak atau athar sahabat) maka itu ciptaan yang tidak tercela".[19]

Persoalan-persoalan (syubahat) yang timbul dari qaul Imam as-Syafie di atas telah dijelaskan oleh para ulama Salaf as-Soleh, antaranya Abdul Qayyum bin Muhammad bin Nasir as-Sahaibani rahimahullah. Beliau telah membincangkannya dengan membawa keterangan seperti berkut:

Pertama: Tidak seharusnya diterima perkataan seseorang manusia yang bertentangan dengan perkataan (sabda) Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam walau siapapun orangnya. Perkataan Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam adalah hujjah bagi setiap orang dan bukan pula perkataan seseorang itu menjadi hujjah untuk menentang (meninggalkan) sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam[20] sedangkan Nabi Muhammad telah bersabda tentang persoalan bid’ah:

“Setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu ke dalam neraka".[21]

Dalam hal ini Abdullah bin Abbas radhiallahu 'anhu berkata:

"Tidak ada pendapat seseorang (yang boleh terus diterima kerana) ia boleh diambil atau ditinggalkan kecuali pendapat (sabda) Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam".[22]

Kedua: Sesiapa yang mahu memberi perhatian (memahami) tentang qaul Imam as-Syafie (membahagikan bid'ah kepada yang baik dan tercela) maka dia tidak akan meragui bahawa yang dimaksudkan oleh Imam as-Syafie ialah bid'ah di segi bahasa (لغوى) bukan syarii (شرعي). Ini berdalilkan (kenyataan Imam as-Syafie) sesungguhnya setiap bid'ah dalam syara (agama) adalah bertentangan dengan al-Kitab dan as-Sunnah. Imam as-Syafie sendiri mengaitkan bid'ah yang baik dengan apa yang tidak bertentangan dengan al-Kitab dan as-Sunnah kerana setiap bid'ah dalam syara bertentangan dengan firman Allah dan Hadith Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam:[23]

"Hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu".[24]

"Bersabda Rasulullah sallallahau ‘alaihi wa-sallam: Sesiapa yang mengada-adakan (mencipta) yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan darinya maka ia tertolak".[25]

"Barangsiapa yang mengerjakan satu amal yang bukan dari suruhan kami maka ia tertolak".[26]

Apa yang dimaksudkan oleh Imam As-Syafie sebagai bid'ah yang mahmudah (baik/terpuji), misalnya pembukuan hadith-hadith Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan sembahyang tarawih, ini amat tepat menurut definisi bahasa kerana walaupun ia tidak ada contoh sebelumnya tetapi ia ada dasarnya dari syara.[27] Begitu juga dengan pembinaan madrasah kerana belajar itu wajib menurut syara, pastinya pembelajaran yang sempurna dan selesa ialah di madrasah. Semua yang berkaitan dengan dunia yang tidak memudaratkan adalah bid'ah keduniaan yang hasanah dan tidak bertentangan dengan syara.

Penjelasan di atas menunjukkan bahawa setiap bid'ah yang dikatakan terpuji sebenarnya ia bukanlah bid'ah, kerana ia tidak melibatkan urusan agama hanya disangka sebagai bid'ah lantaran kurang memahami istilah bid'ah di segi bahasa dan syara. Adapun bid'ah yang dianggap keji dan sesat setelah didapati secara qatii (pasti) ialah yang bertentangan dengan al-Kitab dan as-Sunnah dan jelas tiada dalilnya dari syara.[28]

Ketiga: Memang sudah diketahui tentang pendirian Imam as-Syafie Rahimahullah yang tegas, beliau sangat teliti dalam mengikuti (ittiba') kepada sunnah Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam dan sangat benci kepada muqallid (orang yang bertaqlid buta) dan orang yang menolak hadith Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam. Ini terbukti semasa beliau disoal tentang sesuatu perkara maka beliau menjawab:

"Wahai orang yang bertanya! Bumi manakah yang akan aku pijak dan langit manakah yang akan aku berlindung apabila aku telah meriwayatkan sesuatu hadith Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam kemudian aku tidak berkata denganNya? Sewajarnya bagiku mendengar dan melihat (patuh dan taat kepada hadith -Pent.)"

Kalau demikianlah pengakuan, sikap, pendirian dan pegangan Imam as-Syafie rahimahullahu Ta’ala terhadap hadith Rasulullah, maka tidak sepatutnya seseorang itu berprasangka terhadapnya sehingga melagakan pandangan beliau dengan hadith sahih[29] terutamanya hadith di bawah ini:

"Sesungguhnya setiap yang bid'ah itu menyesatkan"

Yang paling tepat dan benar ialah perkataan Imam as-Syafie ini semestinya diletakkan di tempat yang sesuai dengan hadith di atas bukan (dijadikan alasan - Pent.) untuk menentang hadith tersebut, kerana apa yang dimaksudkan oleh Imam as-Syafie ialah bid'ah di segi bahasa[30] (لغوي) sahaja bukan di segi syara atau dalam persoalan agama.

Imam as-Syafie rahimahullah pernah menegaskan dengan perkataan beliau:

"Berkata as-Syafei rahimahullah: Apabila kamu temui di dalam kitabku apa yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam, maka berkatalah (ambillah/berpeganglah) kamu dengan sunnah tersebut dan hendaklah kamu tinggalkan apa yang telah aku katakan".[31]

"Berkata as-Syafie rahimahullah: Setiap hadith dari Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam adalah ucapanku (ikutanku) walaupun kamu tidak pernah mendengar dariku".[32]

"Setiap masalah yang benar datangnya dari Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam menurut ahli Naql sedangkan ia bertentangan dengan apa yang telah aku katakan, maka aku akan kembali merujuk pada hadith itu selama hidupku atau setelah kematianku".

"Dari Imam Abi Hanifah, Malik, As-Syafie dan Ahmad mereka berkata: Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memberi fatwa dengan perkataan kami atau berpegang dengan perkataan kami selagi dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil perkataan tersebut".[33]

BID'AH AKIDAH MENURUT IMAM AS-SYAFIE

Sebenarnya bid'ah yang diperkatakan oleh Imam as-Syafie bukan hanya di segi feqhiyah, tetapi merangkumi juga persoalan yang lebih besar, iaitu bid'ah akidah yang menyentuh persoalan syirik besar dan kecil atau tentang sah dan batalnya akidah seseorang yang mengaku sebagai seorang mukmin. Contohnya, Imam as-Syafie menolak fahaman (akidah) firqah-firqah bid'ah seperti Syiah, Khawarij, Qadariyah dan yang lainnya sebagaimana yang diriwayatkan dari para ulamak as-Syafie:

1 - Sebagaimana yang ditakhrij oleh al-Baihaqi sebagai qaul yang sahih dari Rabi' bin Sulaiman dari Imam as-Syafie bahawa:

'Imam as-Syafie telah melarang bersolat di belakang orang yang berfahaman (berakidah) Qadariyah".[34]

Larangan Imam as-Syafie ini lantaran firqah Qadariyah telah bid'ah akidahnya dan disepakati oleh para ulama salaf sebagai golongan yang sesat.

2 - Dari al-Lalakaii dari al-Muzani berkata:

"Tahukah kamu siapakah yang termasuk dalam golongan Qadariyah? Dia adalah orang-orang yang mengatakan bahawa Allah tidak menciptakan sesuatu sehingga sesuatu amal tersebut dikerjakan".[35]

Dan menurut al-Baihaqi lagi bahawa Imam as-Syafie telah berkata:

"Qadariyah ialah mereka yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam sebagai orang-orang Majusi ummat ini".[36]

Wasiat Imam as-Syafie ini menunjukkan bahawa beliau menentang semua golongan yang terkeluar dari akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah. Qadariyah ternyata telah terkeluar dari akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah.

3 - Imam Syafie berkata tentang Syiah:

"Belum pernah aku saksikan di kalangan manapun manusia yang begitu berani menjadi pendusta dan sebagai saksi-saksi palsu (bohong) seperti golongan Syiah".[37]

Dari kenyataan Imam as-Syafie di atas, sudah jelas bahawa akidah Imam as-Syafie adalah akidah yang di pegang oleh golongan Ahli Sunnah wal-Jamaah yang mendasari manhaj Salaf as-Soleh. Beliau ternyata adalah seorang ulama besar dibidang fikeh dan akidah.

TAUHID MENURUT IMAM AS-SYAFIE
Dalam memperkatakan tauhid asma' (nama-nama Allah) was-sifat wa-zat (sifat-sifat dan zat Allah), tauhid uluhiyah serta tauhid rububiyah, maka Imam as-Syafie dianggap seorang Imam Besar Salafi yang menegah (mengharamkan) takwil, takyif, tasybih dan ta'til terhadap sifat dan zat Allah ‘Azza wa-Jalla. Sebagaimana yang dapat difahami dari riwayat Abu Talib Al-'Usayri beliau berkata: Imam as-Syafie pernah ditanya berkenaan sifat-sifat Allah 'Azza wa-Jalla dan beriman dengannya, beliau (Imam as-Syafie) menerangkan:

"Allah Tabaraka wa-Ta'ala memiliki asma' (nama-nama) dan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh KitabNya (al-Quran) dan dikhabarkan oleh NabiNya sallallahu 'alaihi wa-sallam (hadith-hadith) kepada umatnya, yang tidak boleh diingkari oleh sesiapa pun dari makhlukNya kerana telah sampai kepadanya dalil bahawa al-Quran turun membawa keterangan tentangnya. Begitu juga diriwayatkan tentangnya dengan perawi yang thiqah (dipercayai)". [38]

Dalam menjelaskan Tauhid Uluhiyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Muhammad az-Zubiri bahawa Imam as-Syafie berkata:

"Adapun kewajipan yang berupa beriman kepada Allah yang berupa (kerja) hati, ialah mengakui dan mengetahui dengan penuh keyakinan, redha dan berserah bahawa tiada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, tidak mempunyai isteri dan anak, dan mengakui bahawa Muhammad adalah hambaNya dan RasulNya".[39]

Apabila memperkatakan tentang tauhid rububiyah, Imam as-Syafie membawakan dalil melalui firman Allah:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang........". Maka dijelaskan oleh Imam as-Syafie: "Maka jadikanlah makhluk ciptaan Allah sebagai dalil akan adanya pencipta, janganlah menyusahkan dirimu dengan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akalmu".[40]

Antara maksud yang dapat difahami dari penjelasan Imam as-Syafie ini bahawa beliau melarang mencabuli wahyu Allah dengan hawa nafsu atau akal jika sesuatu persoalan yang dikhabarkan oleh wahyu itu berupa persoalan akidah yang tidak mampu dijangkau oleh akal fikiran manusia.

Malangnya para pengikut yang mendakwa diri mereka bermazhab as-Syafie mengenepikan wasiat Imam as-Syafie ini. Mereka mengambil akal (falsafah) sebagai landasan untuk mengenal Allah, agama dan iman. Mereka berakidah dengan akidah kaum Muktazili falsafi, al-Maturidiyah (sifat 20) atau sufi falsafi, bukan akidah yang dianut oleh Imam as-Syafie yang berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah yang bermanhaj Salaf as-Soleh.

AKIDAH PARA ULAMA AS-SYAFI’EYAH
Di dalam sebuah kitab berbahasa Arab yang memperkatakan akidah kalangan ulama as-Syafie iaitu kitab (بيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية), dibawakan fatwa-fatwa dari beberapa orang ulama as-Syafieyah tentang kesyirikan dan dosa-dosa besar yang bersangkutan dengan persoalan syirik, terutamanya yang berkaitan dengan syirik akbar (syirik besar). Antara contoh-contoh dari fatwa tersebut:

Telah berkata Ibn Hajar al-Haitami rahimahullah tentang kuburi (قُبُرِيٌّ). Erti dan maksud kuburi ialah: "Orang yang suka memuliakan, mencintai atau menyembah kubur atau juga yang berkaitan dengan pemujaan orang di dalam kubur (orang mati)":

"Maka sesungguhnya antara perkara-perkara yang paling besar diharamkan dan penyebab berlakunya perbuatan syirik (menyekutukan Allah Ta’ala) ialah bersembahyang di sisi kuburan dan menjadikannya masjid atau membina masjid (atau binaan) di atas perkuburan".

Fatwa ulama di atas adalah berdasarkan hadith Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

"Janganlah kamu solat menghadap ke kuburan (atau di kuburan) dan janganlah kamu duduk di atasnya".[41]

Hadith sahih di atas ini dengan jelas melarang seseorang itu duduk di atas kubur, sembahyang di kuburan atau di masjid yang dibina di atas kawasan perkuburan, tetapi berapa ramaikah mereka yang mendakwa dari mereka bermazhab Syafie melanggar wasiat Imam as-Syafie dan para ulama as-Syafieyah? Malah ada dari kalangan mereka membina binaan di atas kubur dan menyediakan tikar di samping kubur sambil membaca doa atau al-Quran untuk si mati. Bukankah ini bertentangan dengan hadith sahih dan wasiat Imam as-Syafie serta para ulama muktabar Syafieyah?.

"Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu ‘anhu berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam: Bumi ini semuanya tempat sujud (masjid) kecuali kuburan dan tandas".[42]

Hadith ini dengan terang dan tegas melarang (mengharamkan) orang yang beriman dari bersembahyang di kuburan, di dalam masjid yang dibina di atas tanah perkuburan atau masjid yang di dalamnya terdapat kubur. Hadith ini dan wasiat Imam as-Syafie yang berpandukan hadith ini tidak diperdulikan dan dilanggar oleh sebahagian besar mereka yang mengakui bermazhab as-Syafie sebagaimana yang banyak terdapat di Tanah Melayu pelanggaran wasiat Imam as-Syafie ini. Sebagaimana juga terdapat larangannya di dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

"Dari Anas radhiallahu ‘anhu: Bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam melarang bersolat di antara kubur-kubur".[43]

Malangnya ramai dari kalangan mereka yang mengatakan bermazhab Syafie masih mendirikan solat di kawasan perkuburan, terutamanya di masjid-masjid yang dibina di kawasan perkuburan, d imasjid yang ada kubur di dalamnya dan sembahyang di bangunan kuburan yang dianggap kubur orang suci, orang keramat atau wali Allah. Perbuatan seperti ini amat bertentangan dengan hadith-hadith sahih, bertentangan dengan fatwa Imam Syafie rahimahullah dan para ulama Syafieyah.

Seterusnya al-‘Allamah Ibn Hajar al-Haitami rahimahullah menjelaskan:

"Dilaknat pembuatnya (orang yang bersolat, membina masjid atau binaan di kuburan), wajib bersegera merobohkannya dan merobohkan kubbah yang dibina di atas kubur kerana membinanya lebih bahaya dari masjid ad-Dirar yang dibina kerana bermaksiat terhadap Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam, yang mana baginda telah melarang dari melakukan yang demikian".

Imam an-Nawawi rahimahullah juga telah berfatwa tentang perkara yang berkiatan dengan kuburi:

"Tidak dibolehkan bertawaf di kubur Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam, dilarang melekatkan perut dan dada ke dinding kubur. Abu 'Ubaidillah al-Hulaimi dan selainnya yang mana mereka semua menjelaskan fatwa Imam as-Syafie: Dibenci menyapu dengan tangan dan mengucup kubur Nabi".

Berkata Imam al-Bagawi rahimahullah:

"Dilarang dari meletak payung di atas kubur kerana 'Umar radhiallahu 'anhu berkata: Biarkanlah amalnya memayungkannya".

Ibn Hajar di dalam kitabnya (المنهاج) telah menjelaskan fatwa Imam as-Syafie:

"Dibenci mengapur, membina dan menulis tulisan di atas kubur, sama ada menulis namanya di atas batu di sebelah kepalanya atau di tempat-tempat yang lainnya".

Fatwa Imam as-Syafie berdasarkan hadith:

"Dari Jabir radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam telah melarang kuburan dikapur, diduduki atasnya, didirikan bangunan di atasnya, ditambah atau ditulis di atasnya".[44]

Dengan berpandukan kepada hadith di atas, adalah haram mengecat, mengapur, duduk di atas kubur, mendirikan bangunan, membuat batas (meninggikan batas di sekeliling kubur) kemudian menulis ayat al-Quran, nama atau apa sahaja di atas kubur. Malangnya terlalu ramai penganut mazhab as-Syafie melanggar larangan ini. Mereka meletak payang di atas kubur, menulis nama si mati di atas kuburnya, menulia ayat al-Quran (surah al-Fatihah) membina batas di sekeliling kubur dan membina binaan jika dianggap si mati itu orang yang dimuliakan atau keramat. Seolah-olah hadith sahih dan fatwa Imam as-Syafie tidak ada erti bagi mereka. Apakah orang-orang yang seperti ini dinamakan orang yang beriman?

PERBUATAN SYIRIK

Imam as-Syafie juga telah menjelaskan perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik besar dan syirik kecil yang membatalkan akidah seseorang. Antaranya ialah menyeru, meminta perlindungan (pertolongan), sujud, ruku', bernazar dan berkorban (menyembelih) selain untuk Allah.

Begitu juga seseorang itu ditegah dari mempercayai bahawa selain Allah ada yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Ditegah bersumpah dengan selain nama Allah dan melafazkan perkataan: "Dengan kehendak Allah dan kehendak engkau" dan percaya dengan kuasa sihir dan percaya bahawa zat sihir atau ilmu hitam boleh memberi kesan.

FIQH AS-SYAFI’E

Ada beberapa (malah banyak yang berlainan) berbeza antara kenyataan amalan fikeh Imam as-Syafie dengan mereka yang mendakwa dirinya bermazhab as-Syafie. Antara contoh-contohnya ialah:

Solat Hari Raya. Telah berkata Imam as-Syafie sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab al-Umm:

"Telah sampai (hadith) kepada kami bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam keluar di dua Hari Raya ke musalla (tanah lapang) di Madinah, begitu juga mereka yang sesudah baginda".[45]

Jika terdapat keuzuran seperti hujan atau selainnya diperintahkan oleh baginda agar bersolat di masjid dan tidak keluar ke tanah lapang".[46]

Ada kalangan yang berdegil bersolat di masjid kerana kononnya beralasan dengan perintah 'Umar:

"Wahai manusia! Sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam keluar bersama manusa ke tanah lapang kerana tanah lapang lebih memudahkan mereka dan lapang bagi mereka. Sesungguhnya masjid pada ketika itu tidak dapat memuatkan mereka".

Hadith di atas telah dianggap sebagai hadis lemah oleh Imam as-Syafie.[47] Berkata Imam Bukhari bahawa hadth ini mungkar dan kedudukan hadith ini sangat lemah. [48]

"Sebagaimana menjadi mazhab jumhur ulama atas afdhalnya bersolat di tanah lapang, dan telah ditegaskan oleh Imam Syafie rahimahulla atas tentang makruhnya bersembahyang di masjid terutama jika dalam keadaan sesak". [49]

Dari apa yang telah dihuraikan, jelaslah bagi kita bahawa Imam as-Syafie rahimahullah adalah seorang ulama besar yang amat berjasa kepada ummah sejak zamannya sehinggalah sekarang. Maka sewajarnya umat yang mencintai para ulama salaf seperti beliau, memelihara segala wasiatnya dan tidak mengkhianatinya.

Semoga Allah sentiasa memberi limpahan rahmat kepadanya dan kepada kita sekalian dengan berkat ilmunya. Amin!

Rujukan:

[1] Lihat: الرسالة Hlm. 7 - 8. Tahqiq dan syarah Ahmad.
[2] Lihat: الرسالة Hlm. 6. Tahqiq dan syarah Ahmad.
[3] Lihat: الرسالة Hlm. 6. Tahqiq dan syarah Ahmad.
[4] Lihat: الرسالة Hlm. 6. Tahqiq dan syarah Ahmad.
[5] Lihat: الرسالة Hlm. 6. Tahqiq dan syarah Ahmad.
[6] Lihat: الرسالة Hlm. 5. Tahqiq dan syarah Ahmad.
[7] Lihat: الرسالة Hlm. 7. Tahqiq dan syarah Ahmad.
[8] Makna taqlid ialah: (1). الرجوعُ الى قولٍ لا حجة لقائله عليه "Taqlid ialah: kembali kepada qaul (pendapat) yang mana (orang yang memberi pendapatnya) tidak ada hujjah di atas qaulnya". (2). التقليد هو قبولُ قَولَ القائل وانت لا تعلم من اين قاله "Taqlid ialah: Menerima perkataan seseorang sedangkan engkau tidak tahu dari mana (ia mengambil) perkataannya".
[9] Lihat: جامع البيان العلم وفضله Jld. 1. Hlm. 91. Abu 'Umar Yusuf bin Abdulbar an-Namri al-Qurtubi.
[10] Lihat: اعلام الموقعين (17) Ibn Qaiyyim al-Jauzi.
[11] Lihat: اعلام الموقعين (17) Ibn Qaiyyim al-Jauzi.
[12] Lihat: تفسير الالوسى (10/84).
[13] Lihat: الاعتصام jld. 2. Hlm. 359. As-Syatibi. Makkah al-Mukarramah.
[14] Lihat: مسائل الامام احمد Diriwayatkan oleh Abu Daud. Hlm. 277.
[15] Lihat: الاحكام فى اصول الاحكام Jld. 6. 118. Abu Ali Bin Hazam al-Andulusi az-Zahari.
[16] Lihat: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الاربعة Hlm. 70. Muhammad Sultan al-Maksumi.
[17] Lihat: البدعة تحديدها وموقف الاسلام منها Hlm. 160. Dr. Izzat Ali 'Atiah. Darul Kitab al-Arabi. Lebnon.
[18] Lihat:الباعث على انكار البدع والحوادث Hlm. 12. Abi Syamah as-Syafie.
[19] Lihat: الحاوي Jld. 1. Hlm. 539. as-Syuyuti. Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Terbitan at-Tijariyah.
[20] Lihat: (1). اللمع فى الرد على محسني البدع Hlm. 36. Abdul Qayyum bin Muhammad bin Hashir as-Sahaibani. (2). مناقب الشافعى Jld. 1. Hlm 469. (3). الباعث على انكار البدع والحوادث Hlm. 94. Syihabuddin Abu Muhammad Abdulrahman bin Ismail (lebih dikenali dengan laqab) Abu Syamah.
[21] H/R Muslim.
[22] Lihat: فتاوى أئمة المسلمين Jld. 1. Hlm. 138. Mahmud Khatab as-Subki. Al Istiqamah.
[23] Lihat: اللمع فى الرد على مُحَسِّني البدع Hlm. 37. Abdul Qayyum bin Muhammad bin Nashir as-Sahaibani.
[24] Al-Maidah, 5:3.
[25] H/R Ahmad (24840). Bukhari (2499). “Raddun (رَدٌّ) bererti bid’un (bid’ah) sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali Hasan dalam bukunya Usul al-Bid’ah”.
[26] H/R Bukhari.
[27] Lihat: اللمع فى الرد على محسني البدع Hlm. 38.
[28] Lihat: اللمع فى الرد على محسني البدع Hlm. 38.
[29] Lihat: اللمع فى الرد على محسني البدع Hlm. 39.
[30] Lihat: اللمع فى الرد على محسني البدع Hlm. 39.
[31] Lihat: المجموع Jld. 1. Hlm. 63.
[32] Lihat: سير اعلام النبلاء Jld. 10. Hlm. 34
[33] Lihat: (1). اَلاَحْكَام فى اصول الاحام Jld. 1. Hlm. 145. Abu Ali bin Hazam al-Andulusi. (2). جامع بيان العلم وفضله Jld. 1. Hlm. 147. Abu 'Umar Yusuf bin Abd al-Barr al-Qurtubi. (3). الفتاوى Jld. 1. Hlm. 147.
[34] Lihat: مناقب الشافعى Hld. 1. Hlm. 413.
[35] Lihat: شرح اصول الاعتقاد اهل السنة والجماعة Jld. 2. 701. Abul Qasim Hibatullah bin al-Husin at-Tabary al-Lalakaii. Tahqiq Ahmad Sa'ad Hamdan. Dar Taiyibah. Riyad. Saudi Arabia.
[36] Dikeluarkan oleh Abu Daud (4691). Bab al-Qadar.
[37] Lihat: Sunnah Dan Syiah, Mungkinkah Dipertemukan? Hlm. 57. Dr. Abdullah Muhamma Gharib. Edisi pertama. Surabaya. l984.
[38] Lihat: صفة العلو Ibn Qudamah. Hlm. 124.
[39] Lihat: مناقب الشافعي Jld. 1. Hlm. 387. Al-Baihaqi.
[40] Lihat: شعار العلم النبلاء Az-Zahabi. Tahqiq Syu'aib. Muassasah ar-Risalah.
[41] H/R Muslim (3/62). Abu Daud, Ahmad, Nasaii, Turmizi dan selain mereka.
[42] H/R Abu Daud No 492. Darimi (1/322) Ibnu Majah No 745. Ahmad,Turmizi, Hakim dan Ibn Hibban.
[43] H/R al-Bazzar
[44] H/R Muslim (3/63). Abu Daud No. 3225-3226) Ahmad (3/295, 332, 339, dan 399). Diriwayatkan juga oleh Turmizi dan Hakim.
[45] Lihat: al-Umm. Jld. 1. Hlm. 207.
[46] Lihat: al-Umm. Jld. 1. Hlm. 207.
[47] Lihat: al-Umm. Jld. 1. Hlm. 207.
[48] Lihat: صلاة العيدين فى المصلى هى السنة Hlm. 27. Nasruddin Al-Albani. Maktabah al-Islami. Beirut. Cetakan Kedua. 1406H-1986M.
[49] Lihat: صلاة العيدين فى المصلى هى السنة Hlm. 27. Nasruddin Al-Albani. Maktabah al-Islami. Beirut. Cetakan Kedua. 1406H-1986M.

Sabtu, 16 November 2013

Merasmikan Hari Anugerah Cemerlang 2013

Alhamdulillah petang tadi saya berkesempatan untuk merasmikan Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Rendah Agama Taman Universiti Indah serta menyampaikan hadiah kepada para pelajar cemerlang bagi tahun 2013 ini.Alhamdulillah anak ke dua saya Aireen Nabila juga antara yang menerima anugerah hari ini.

Kalimah Allah Titah Sultan Wajar Dipatuhi

Sultan Sharafuddin Idris Shah 
 
SHAH ALAM 14 Nov. - Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan semua rakyat khasnya di negeri ini tanpa mengira kaum serta latar belakang agama akur dan patuh kepada larangan pengunaan kalimah Allah oleh mereka yang bukan beragama Islam.
Titah baginda itu dinyatakan menerusi kenyataan khas yang dikemukakan Setiausaha Dewan Diraja Selangor, Hanafisah Jais di sini hari ini.

Dalam kenyataan khas itu, baginda mahu semua rakyat mematuhi larangan tersebut seperti mana yang telah tertakluk di bawah Seksyen 9, Bahagian 1 Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan Di kalangan Orang Islam) 1988.

Menurut Hanafisah, menerusi kenyataan khas itu, baginda turut bertitah enakmen tersebut adalah terpakai kepada semua rakyat Selangor sama ada mereka itu beragama Islam atau bukan Islam.
"Selanjutnya, baginda bertitah supaya semua rakyat negeri Selangor perlu patuh kepada keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang telah diwartakan pada 18 Februari 2010.
"Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan kalimah Allah adalah kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan tidak boleh digunakan untuk merujuk kepada tuhan dalam agama-agama lain," katanya.

Menurut Hanafisah, kenyataan khas itu turut menyatakan penegasan baginda terhadap kedudukan agama Islam di negara ini yang mana didaulatkan dalam Artikel 3 Perlembagaan Persekutuan sebagai agama Persekutuan dan mempunyai kedudukan istimewa berbanding agama lain.

Mengenai kes The Herald, tambahnya, kenyataan khas itu menyatakan Sultan Selangor sekali lagi menzahirkan pendirian tegas kalimah Allah tidak boleh digunakan sama sekali di Selangor oleh orang bukan Islam sebagaimana yang telah diperuntuk serta dikuatkuasakan dalam undang-undang serta fatwa negeri.

"Oleh yang demikian, pengunaan kalimah Allah dalam Bible dan penerbitan Herald versi Bahasa Melayu perlu dihentikan serta-merta. Ini bagi mengelak kekeliruan umat Islam di negeri ini dengan penganut-penganut agama lain dalam agama mereka.
"Kalimah Allah bagi umat Islam adalah merujuk kepada Tuhan Yang Satu seperti yang terdapat dalam al-Quran menerusi surah al-Ikhlas," katanya.

Dalam pada itu, menurut Hanafisa, kenyataan khas berkenaan turut menyatakan baginda bertitah semua rakyat yang tinggal di Selangor menghormati keputusan Mahkamah Rayuan pada 14 Oktober lalu yang memutuskan kalimah Allah tidak boleh digunakan dalam majalah mingguan The Herald.
Malah, baginda seperti dalam kenyataan khas itu menasihatkan mana-mana pihak tidak mengambil kesempatan menjadikan kalimah Allah sebagai agenda politik memandangkan kalimah tersebut adalah suci dan melibatkan akidah umat Islam.

Rabu, 13 November 2013

Fathul Bari sedia bersemuka 9 Adun Pas

ALOR SETAR - Pengerusi Jawatankuasa Kerja Sekretariat Ulama Malaysia, Fathul Bari Mat Jahaya menyahut cabaran untuk bersemuka dengan sembilan Adun Pas Kedah bagi membahaskan isu enakmen anti Syiah.

Beliau sedia berhadapan dengan pembangkang bagi menjelaskan isu itu walaupun dengan ‘sembilan lawan satu’.

“Saya boleh bersemuka dengan mereka dan saya sedia terima jemputan itu. Mereka boleh menulis surat dan menelefon saya untuk memaklumkan mengenai perkara itu terlebih dahulu.

“Kalau boleh, berilah saya cadangan beberapa tarikh untuk saya lihat mana yang sesuai supaya hasrat itu dapat direalisasikan,”katanya kepada Sinar Harian hari ini.

Fathul Bari bersetuju bersemuka dengan Adun Pas kerana ingin memastikan enakmen itu yang sudah diluluskan dapat diperkasakan lagi di Kedah.

“Saya bukan nak babitkan Pas mahupun mana-mana pihak, tapi dalam soal Syiah ini kita perlu bersama melangkaui sempadan politik,” katanya.

Semalam, Sinar Harian melaporkan Adun Pas mempelawa Fathul Bari bersemuka berikutan penulisannya di dalam akhbar ini, baru-baru ini berhubung sembilan Adun Pas menolak enakmen anti Syiah yang dibentangkan di Dun Kedah disifatkan tidak bertepatan dengan situasi sebenar.

Menurut laporan itu, Adun Kubang Rotan, Mohd Nasir Mustafa berkata, Fathul Bari boleh bercakap mengenai isu Syiah dibincangkan dalam masyarakat, tetapi tidak boleh mengaitkan Adun Pas membantah undang-undang itu.

Untuk itu, Mohd Nasir yang juga Setiausaha Adun PR Kedah akan menulis surat untuk mengadakan perbincangan dengannya

Blog Anakbukitgantang Dedah 14 Kesesatan Syed Qutb - Rujukan Utama Pemimpin PAS Dulu Hingga Kini.. Benarkah penelitian itu?

Di antara buku-bukunya yang memuatkan pemikiran-pemikiran yang melampau ini ialah buku yang berjudul "Fi Dzilal Al-Quran". Perkara yang amat mengecewakan Ahlus Sunnah Wal Jema'ah dan penulis sendiri apa yang berlaku di dunia Islam dan Nusantara kita ini, buku " Fi Dzilal Al-Quran" telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dan disebarkan di kebanyakan negara terutamanya Mesir. Pengikut Syed Quthb atau Golongan Quthubiyah ini menjadikan buku " Fi Dzilal Al-Quran" sebagai perlembagaan agama mereka dan menjadikannya sebagai "brainwash' terhadap pengikut-pengikut baru supaya memberi sokongan kepada mereka dalam melakukan pemberontakan kepada mana-mana kerajaan yang tidak menyerahkan tampuk pemerintahan kepada mereka.


Perkara yang amat perlu diberi peringatan di sini dan wajib dititik-beratkan malah tidak boleh sekali-kali mengabaikannya oleh mana-mana individu Muslim yang menyayangi agamanya adalah nama kepada gerakan Golongan Quthubiyah [pengikut Syed Quthb] ini boleh bertukar-tukar mengikut tujuan dan kepentingan, nama kumpulan ini dibentuk dengan pelbagai jenama dan label bersesuaian dengan keadaan setempat, bahasa dan tabiat penduduk.Kalau diperhatikan konsep wala' yang pernah dilaungkan-laungkan selama ini oleh golongan ini sebenarnya bukanlah sebagaimana konsep wala' yang kita fahami sebelum ini tetapi ia sebenarnya merupakan suatu usaha menanam ta'asub yang membabi buta ke dalam jiwa-jiwa pengikutnya dengan menyerahkan segala harta dan nyawa semata-mata demi memartabatkan pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah sesat Syed Quthb. Dewasa ini, bukanlah menjadi suatu perkara yang aneh lagi apabila tersebarnya pemikiran pelampau agama ini yang bertitik-tolak daripada tersebarnya risalah-risalah, buku-buku, vcd di negara-negara seperti Mesir, Jaza-ir, Tunisia, sehingga tersebar di negara lain seperti lubnan, dan juga tanahair kita yang tercinta. Percetusan dan kacau bilau yang kian hari berlaku yang mana selain melibatkan pemikiran Wahhabiyah ianya juga adalah kesan daripada bukti dan hakikat sebenar ideologi Syed Quthb. Walaupun terdapat usaha-usaha licik sesetengah pihak yang ingin menutup hakikat sebenar gerakan ini tetapi apa yang berlaku dan menjadi realiti adalah angkara dari sikap ekstrem golongan Quthbiyah ini.Perbincangan mengenai Syed Quthb yang merangkumi aqidahnya, pemikiran sesatnya, pendapat-pendapatnya yang pelik-pelik merupakan perbahasan yang panjang dan memerlukan kepada penyelesaian yang mendalam dan terperinci. Perbincangan ini juga akan membawa kita kepada perbahasan bagaimana kefasadan yang telah dilakukan oleh kuncu-kuncunya (pengikut-pengikutnya) ini dan bagaimana mereka mendokong segala pemikiran Syed Quthb yang kemudiannya membawa kepada pertumpahan darah yang berpanjangan dan tidak berkesudahan sehingga hari ini. Golongan Quthubiyah turun dalam masyarakat dengan membawa slogan "Perjuangan Islam", "Khilafah Islamiyah", "Negara Islam". Dari sini mereka menggambarkan Syed Quthb sebagai hero atau perwira di dalam misi-misi setiap gerakan dalam perjuangan. Mereka menjadikan Syed Quthb sebagai contoh ikutan dalam jihad dan perjuangan mereka dalam menentang mana-mana Kerajaan Islam, manakala sirahnya pula dijadikan pedoman dan sukatan sillibus usrah bagi kader-kader baru yang menceburi kumpulan mereka.Walaubagaimanapun, melalui penulisan kali ini penulis ingin membawa anda kepada suatu pembongkaran dan pendedahan sebenar golongan ini secara eksklusif semata-mata bertujuan baik mencari keredhaan Allah dan rasul-Nya. Penulis bukanlah antara yang orang yang terbaik untuk mendedahkan kesesatan golongan Quthubiyah ini, dan tidak pula boleh berdiam diri membiarkan sahaja kefasadan dan kemungkaran terus bermaharajalela di sana sini tanpa melakukan Amar Maaruf dan Nahi Mungkar. Oleh kerana tiada penulisan yang banyak dalam mendedahkan golongan ini khususnya penulisan berbahasa Malaysia, penulis mengambil peluang ini sebagai jihad di dalam Islam dan juga sebagai menyahut perintah Allah Ta'ala supaya dengan ini dapat membasmi pemikiran-pemikiran berbahaya yang menjadi kanser di dalam masyarakat Islam dewasa ini.Mudahanah atau mendiamkan diri daripada menjelaskan kebenaran adalah suatu perkara yang amat keji dalam syara'.[4] Oleh itu, penulis menyeru kepada masyarakat Islam yang merasakan dirinya bertanggungjawab menjaga kesucian agama Islam ini supaya bersusaha keras menyampaikan mesej ini kepada keluarga sendiri, sahabat handai, jiran tetangga, orang kampung, masyarakat setempat di desa mahupun di kota dan seterusnya kepada pihak berkuasa. Ini adalah kerana diam daripada Al-AMR BIL MAARUF wa AN-NAHYU 'ANIL MUNGKAR adalah mainan dan bisikan Iblis di samping ianya menunjukkan kecintaan dan pergantungan kepada dunia lebih daripada Agamanya sendiri.Berkata Al Imam al 'Alim ash-Shufi Abu 'Ali ad-Daqqaq (Semoga Allah meredhainya) :Yang bermaksud :

الساكت عن الحق شيطان أخرس

"Orang yang diam dan tidak menjelaskan kebenaran adalah syaitan yang bisu"[5]


WAJAH SEBENAR SYED QUTB

Kepada semua yang masih lagi taasub kepada Syed Quthb dan pemikiran-pemikirannya, kepada semua yang tersilap atau sengaja melibatkan diri dalam kumpulan atau parti yang berteraskan pemikiran Syed Qutb dan manhajnya yang punah-ranah, penulis mengajak anda semua supaya membuat kajian yang teliti bersama-bersama tanpa menaruh sebarang sikap keta'asuban supaya dapat kita mencari kebenaran dan menuju keredhaan Ilahi.
SEJARAH HITAM SYED QUTHB DAN KECENDERUNGANNYA PADA UNSUR-UNSUR KELUCAHAN
Bagi mereka yang benar-benar mengkaji sejarah Syed Quthb, mereka dengan izin Allah Ta'ala, insyaAllah akan menjumpai sejarah hitam sebenar Syed Quthb terutamanya di dalam bukunya yang diberi judul ( الإسلام مشكلة الحضارة ) [6] Syed Quthb mengakui ;


Berkata Syed Quthb :


" Pada suatu malam aku berada di dalam sebuah gereja di negara (جريلي) di wilayah Colorado, aku sememangnya pernah menjadi anggota persatuannya [gereja], sebagaimana sebelum ini aku juga pernah menjadi anggota di dalam pelbagai persatuan gereja yang lain pada setiap tempat yang pernah aku lalui iaitu di antara Washington di sebelah timur dan California di sebelah barat yang mana kawasan ini dikira sebagai tempat penting masyarakat [setempat]. [lokasinya] amat sesuai untuk belajar atau membuat kajian dengan secara bersungguh-sungguh. [Ianya] bukanlah secara terang-terangan tetapi aku melakukan kajian [mempelajarinya] secara senyap-senyap mengenai [kehidupan] rakyat Amerika….dan selepas aku menyelesaikan TUGASKU SEBAGAI SEORANG YANG MEMBERI PERKHIDMATAN AGAMA kepada gereja tersebut, aku terlibat sama dengan beberapa remaja perempuan dan wanita dewasa di dalam upacara keagamaan yang merupakan ahli anggota [di gereja tersebut]. [Kemudian apabila selesai majlis], kami berjalan melalui pintu sebelah yang terus kepada tempat berjoget [pusat hiburan] yang bangunannya bersambung dengan dewan sembahyang. Pusat hiburan itu terang benderang dengan cahaya yang berwarna warni, merah dan biru dan kadang-kala disinari lampu berwarna putih. Tarian ini didendangi dengan alunan " الجرامنون" diikuti dengan rentakan kaki-kaki dan betis-betis di dalam pusat hiburan tersebut. Manakala aku menghulurkan tangan [ untuk memegang pinggang wanita] yang hadir [dalam pusat hiburan tersebut] dan memberikan ciuman pada bibir-bibir dan pada dada-dada [mereka], suasana ketika [katanya] itu sungguh mengasyikkan". Intaha.Berkata Sayyid Basher Ahmad Kasymiri di dalam kitabnya yang berjudul (عبقري الإسلام سيد قطب), Cetakan Darul Al-Fadhilah sebagaimana teksnya yang bermaksud ;


Yang bermaksud ;
" Apa yang kami perhatikan apabila Syed Qutb mencecah umur 30-an, dia telah sampai kepada suatu peringkat yang melampau batasan dalam sesetengah penulisannya, sekira-kira dia telah memperlekeh-lekehkan akhlak [akhlak yang mulia], peri kemasyarakatan dan mempertahankan [ideologi barat] keharusan bersekedudukan [lelaki dan perempuan], dia juga pernah memberi keterangan yang jelas bahawa sekiranya diwakilkan kepadanya kejadian semula makhluk ini dia tidak akan menjadikannya perkara lain melainkan [katanya dia akan menjadikan] taman-taman [yang indah] dan tempat-tempat rehlah yang boleh menghimpunkan kawan-kawan, teman-teman yang mesra, lelaki dan perempuan yang berkasih-sayang memudahkan mereka berbisik-bisikan [berfoya-foya], tidak tidur pada waktu malam dengan tiada sebarang suasana riuh-rendah dan kacau-bilau [tiada ganguan]. Perkara [terkutuk ini] merupakan perkara yang disembunyikan daripada kenalan [kawan-kawan] Syed Quthb sendiri [mereka tidak tahu hal sebenar Syed Quthb] dan begitu juga mereka yang mencintainya terutamanya [pun tidak tahu] terutamanya golongan yang dinamakan sebagai Jemaah Islamiyah itu sendiri ataupun sesetengah ada mengetahuinya [hal sebenar Syed Quthb] tetapi mereka sengaja menutup mata". intaha.


Kenyataan ini juga adalah nukilan daripada kitab "Syed Qutb" dengan teks yang sama di samping nukilan daripada Majalah Mingguan [مجلة الأسبوع] diterbitkan pada 18 ogos 1934 M, Bilangan yang ke 37 – Adnan Muslim- Dzuhur Da'iyah, m/s 104-106.Berkata Muhammad Hafiz Diyab di dalam kitabnya yang berjudul "سيد قطب- الخطاب والأيدولوجيا", Cetakan Dar Attoli'ah Lil Thiba'ah Wa An-Nasyr, Beirut, m/s 66 sebagaimana teksnya ;
Yang bermaksud ;


" Syed Quthb bukan sahaja semata-mata anak murid kepada Al-'Aqad, bahkan dia adalah di antara pelajar-pelajarnya yang paling akrab dengannya, paling rapat [mesra] dengannya, sangat cenderung akan kesusasteraannya, pemikiran-pemikirannya, dan halatujunya sehinggakan majalah (الرسالة ) selepas kematian Ar-Rafi'e membuka lipatan sejarah baru ketika melakukan penulisan tentangnya. [Syed] Qutb adalah di antara orang yang memberi penentangan yang paling keras terhadapnya [Ar-Rafi'e] di samping mempertahankan ustaznya Al-'Aqad. Di dalam tempoh ini Syed Quthb telah mengalami [masalah] keraguan di dalam akidah dan agamanya dan ini berlarutan sehinggalah bertahun-tahun lamanya. Apa yang disebut kepada An-Nadwi apabila dia menceritakan [peristiwa yang telah berlaku] kepadanya bahawa segala hubungan dengan dirinya dan [sejarah] permulaan kehidupannya yang pertama [kehidupan Islam] sudah terputus selepas perpindahannya ke Kaherah [Mesir] dan apabila dia menetap di sana, pengetahuan agamanya dan Akidah Islamnya semakin terhakis. Apabila berlalu tempoh keraguan terhadap kebenaran agama di dalam dirinya, dia sendiri mengakui perkara ini selepas dia kembali pulih [separuh pulih], dia berkata ; " Sesungguhnya keraguan [yang aku alami] ini pernah memperdayakan fikiranku merosakkannya...dan ianya menghalang diriku daripada melihat pandangan yang asal lagi jelas [menghalang dirinya daripada melihat kebenaran]". Intaha.
"Di antara rencana-rencana hasil tulisan Syed Quthb dimuatkan di dalam majalah (الأهرام) yang bertarikh 17 march 1934, m/s 7, dia membuat seruan secara terang-terangan kepada orang ramai supaya kembali kepada fesyen [العاري التام] "berbogel atau bertelanjang bulat ". Menurut Syed Quthb, masyarakat hari ini mestilah menjalani kehidupan dengan bertelanjang bulat sebagaimana yang telah terjadi semasa manusia mula-mula dilahirkan oleh ibunya dahulu. Ini adalah suatu bid'ah yang yang sememangnya telah tersebar pada masa Syed Qutb berada di Negara-Negara Eropah lagi. Manakala mengenai keraguan dalam persoalan dalam akidah dan agama adalah suatu perkara yang amat jelas sekali apabila ia terdapat di dalam syair-syair qasidah yang dikarang olehnya pada waktu itu.

Ini adalah pendapat Syed Quthb yang dimuatkan di dalam majalah tersebut.

Pada tahun 1948 dia telah bermusafir ke [الولاية المتحدة] iaitu Negara-Negara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di sana dia mendapat cetusan baru, menerima tarbiyah [latihan rohani] dan menjalani proses asas-asas manhaj pemikiran. Perkara yang perlu diambil perhatian dalam peristiwa ini ialah persoalan kenapa Syed Quthb datang ke sana secara mengejut dan berseorangan. Kedatangannya juga tidak pernah diiklankan oleh mana-mana media massa. Dengan ini jelas kepada kita bahawa kedatangan Syed Quthb ke [الولاية المتحدة] iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu merupakan di antara cetusan perancangan sulit Amerika walaupun ianya tidak dapat diketahui oleh Syed Quthb sendiri. sumber ini adalah daripada At-Thohir Ahmad Makki. Menurutnya, 3 buah risalah Syed Quthb yang tidak disebarkan oleh majalah (الهلال) yang bertarikh Oktober 1986, m/s 123-126.


Di dalam majalah (روز اليوسف), m/s 34, Tahun 1996 pada 29 (تموز), bilangan/3555, di bawah tajuk (سيد قطب من الإلحاد إلي القدسية والعكس) telah menerbitkan beberapa perkara penting berkaitan dengan Syed Quthb antaranya ; • Dia mencintai salah seorang daripada 7 orang wanita yang pernah mengetuk pintu rumahnya dan dia menangis apabila wanita itu telah berkahwin.
 • Syed Quthb banyak menulis [unsur-unsur lucah] tentang wanita antaranya menyifatkan bibir wanita (والشفة الظامئة) sebagai bibir yang mendahagakan, mata wanita (العين الهاتفة) sebagai mata yang menggoda, paha wanita (والفخذ اللفاء) sebagai paha yang sempit [padat dengan daging dan kenyal], dan dada wanita (والصدر الناهد) sebagai sebagai dada yang tinggi dan menonjol.
 • Menyeru kepada orang ramai supaya kembali kepada fesyen [العاري التام] "berbogel atau bertelanjang bulat ". [Menurut Syed Quthb,] masyarakat hari ini mestilah menjalani kehidupan dengan bertelanjang bulat sebagaimana yang telah terjadi kepada manusia semasa mula-mula dilahirkan oleh ibunya dahulu.
 • [Syed Quthb] menyifatkan Imam Hasan Al-Banna sebagai seorang yang inginkan kemasyhuran, mencari perhatian ramai [mencari populariti]…tidak patut ambil mudah dengannya". Intaha.


Di dalam buku yang sama, m/s 36, Syed Quthb sendiri yang mengatakan kenyataan ini. Menurutnya (السهرة) [berjaga malam untuk tujuan berbisik-bisik antara lelaki dan perempuan atau berfoya-foya yang disebut sebelum ini] adalah (اللذيذة البريئة) iaitu kelazatan tanpa batasan. Kenyataan ini ditulis olehnya sendiri pada tahun 1951. Selain itu, di dalam buku yang sama juga, dia sempat mengarang tentang (بداية الأمريكي في حياته الجنسية), lalu dia berkata ;
Yang bermakna ;" Wanita-wanita di Amerika sangat mengetahui tempat yang boleh mendatangkan ghairah pada jasadnya, (في العين الهاتفة) pada matanya mengasyikkan, (والشفة الظامئة) pada bibirnya mendahagakan, (الصدر الناهد) dadanya yang tinggi atau menonjol, (الردف المليء) cara duduknya yang penuh seperti menunggang, (الساق الملساء) betisnya yang lembut dan licin, dia [wanita Amerika] menonjolkan semua benda ini dan tidak menyembunyikannya. Wanita Amerika [menurut Syed Quthb] sangat-sangat mengetahui bahawa dada yang montok, rupa bentuk badannya yang menghairahkan, kedua-duanya adalah (الشفاعة)[7] yang tidak pernah ditolak oleh semua wanita". Intaha.

 • DARI SEORANG MARXISME & ETHIES


Setelah dilakukan kajian tentang sejarah kehidupan lelaki yang bernama Syed Quthb[8] ini maka apa yang dapat disimpulkan bahawa Syed Quthb bukanlah seorang ulama' Islam, bukan faqih dalam ilmu agama, bukan juga ahli hadis, bahkan apa yang nyata sekali dia adalah seorang bekas [الصحفي] sasterawan. Minatnya dengan bidang kesusasteraan[9], menyebabkan dia banyak menulis dalam beberapa majalah-majalah[10] di Mesir.Sejarah memperakui bahawa Syed Quthb tidak pernah belajar berguru ataupun di dalam pengistilahan ulama dia tidak pernah bertalaqqi dengan mana-mana alim ulama' pada zamannya bahkan tidak keterlampauan jika dikatakann dia tidak pernah mencium haruman pengajian ilmu agama menggunakan kaedah bertalaqqi secara bersanad sebagaimana yang diamalkan oleh ulama'-ulama' Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah sejak dari zaman salaf lagi. Syed Quthb di dalam $At-Tashwir Al-Fanni Fi Al-Quran[11] (Gambaran Keindahan Dalam Al Quran) ; memberi pengakuan secara terang-terangan kerjayanya sebagai sasterawan dan dia sendiri mengakui pernah beraliran marxisme [Mulhid ][12] .Syed Quthb pernah mengalami penyakit berbahaya dalam hidupnya iaitu keraguan dalam aqidah dan agamanya dan ianya berterusan sehingga beberapa tahun lamanya. Antara pengakuan yang pernah dibuat seperti dia sendiri mengakui tentang dirinya ;

وكنت قبل ذلك إحدى عشرة سنة ملحدا


Yang bermaksud :

" Dan aku sebelum itu [berhubung dengan cerita sebelumnya] pernah menjadi seorang Mulhid selama11 tahun". Intaha.


Perkara ini terbukti apabila ianya memang terdapat di dalam bukunya sendiri. Ianya ditulis sebelum menerima hukuman gantung daripada Kerajaan Mesir. Buku ini berjudul; (لماذا أعدموني) [ Kenapa Aku Dibunuh]. Selain itu juga kenyataan yang membuktikan dirinya pernah beraqidah (الإلحاد) disebut di dalam bukunya yang berjudul (معالم في الطريق). Oleh kerana perkara yang sama juga banyak diulang-ulang dalam penulisannya, Seorang tokoh semasa yang bernama An-Nadwi bangkit menghentam dan mengaibkannya disebabkan perkara terkutuk itu. Dalam masa yang sama, kenyataan ini juga di sebut di dalam majalah yang diberi nama (مجلة التقوى), majalah (مجلة روز اليوسف) dan selainnya.Maka jelaslah di sini bahawa Syed Quthb sememangnya tidak tersenarai langsung daripada senarai alim ulama', bukan juga faqih atau ahli tafsir, bukan ahli hadis bukan juga alim dalam bidang Nahu, hatta bukan daripada ulama-ulama' Akidah Islam. Tetapi berdasarkan kajian ulama', Syed Quthb adalah penulis riwayat-riwayat cerita dan kisah-kisah lucah yang mengghairahkan. Sekiranya ada yang tidak berpuas hati dengan kenyataan ulama' ini silalah kaji bukunya (أشواك قطب). Tapi yang anehnya kenapa ada mereka yang masih lagi ta'asub dengan Syed Quthb ini dan ragu-ragu malah mendewa-dewakannya sedangkan dia mempunyai seorang yang berkeperibadian terkutuk dan mengaibkan?


 • SYED QUTB SEBENARNYA ADALAH MASUNI [PENENTANG AGAMA ISLAM]


Syeikh Muhamad Al-Ghazali merupakan di antara anggota tertinggi dalam Hizbul Ikhwan yang asal, beliau pernah menjadi teman rapat Imam Syeikh Hasan Al-Banna ketika hayat beliau, selain itu beliau juga sangat mengenali Hasan Al-Hudhaibi dan Syed Quthb dengan baik sekali. Di dalam kitab karya penulisannya seperti (من ملائح الحق), m/s 223, menjelaskan fenomena sebenar yang berlaku selepas kewafatan Imam Asy-Syahid Syeikh Hasan Al-Banna –semoga Allah merahmatinya. Selain itu, beliau membongkar jenayah golongan Al-Masuniyahlah[13] [golongan yang memerangi agama Islam] sebenarnya yang telah melantik Syed Quthb ketua bagi kumpulan atau Hizb Al-Ihwan ini. Mereka mengatakan golongan mereka ;

ادخلوا فيهم لتفسدوهم


Yang bermaksud ;

" Pergilah kalian masuk ke dalam jema'ah mereka agar dapat memusnahkan mereka semua".


Di dalam kitab yang sama, menurut beliau Imam Syeikh Hasan Al-Banna - semoga Allah merahmatinya – sudah terlebih dahulu memberitahu jema'ahnya [Ikhwan Al-Muslimin] telah berpecah kepada beberapa kumpulan, ada yang benar-benar sudah menyeleweng, mereka telah menumpahkan darah, membunuh, mengkafirkan masyarakat Islam yang tidak bersalah, lalu Imam Syeikh Hasan Al-Banna mengatakan Syed Quthb dan kelompok-kelompaknya sebagaimana tertera di dalam kitab Syeikh Muhamad Al-Ghazali berikut ;

وقد قال حسن البنا فيهم – قبل أن يموت- إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين


Yang bermaksud ;

Telah berkata Imam Hasan Al-Banna mengenai mereka [Syed Quthb dan pendokong-pendokongnya]- sebelum kewafatan beliau- bahawa mereka bukanlah tergolong daripada Ikhwan [al-muslimun] dan bukan juga beragama Islam.Intaha.

 • SYED QUTHB BUKAN LELAKI YANG MAKSUM[14]


Kepada kumpulan Syed Quthb – yang bersembunyi di sebalik nama Hizb Al-Ikhwan atau kadangkala dinamakan sebagai "Jama'ah Al-Islamiyah", Kepada semua kelompok dan kumpulan, kepada setiap individu lahir yang dari institut pendidikan Syed Quthb, Kami Ahlus Sunah Wal Jama'ah mengatakan :" Sekiranya kamu mengiktiraf Syed Quthb adalah bukan [seperti] Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam, dan juga kamu mengiktiraf dia bukan dari para malaikat Allah, maka natijahnya dia bukanlah seorang yang maksum iaitu terpelihara daripada melakukan dosa dan noda. Tetapi yang anehnya kenapa kenapa kamu masih lagi ta'asub dengan pemikiran-pemikirannya, pendapat-pendapatnya, manhaj hitamnya yang punah-ranah, pentakfir, selain itu juga dia juga pernah berulang-ulang kali menghalalkan darah orang Muslim?Buku-bukunya yang tersebar hari ini menjadi saksi bahawa Syed Quthb merupakan seorang yang jahil dalam semua bidang dan ilmu keagamaan. Dia adalah seorang Musyabbih (menyerupakan Allah dengan makhluk), Mujassim (mengatakan Allah berjisim), mendustakan ayat-ayat Al-Quran, dan beberapa kali dalam hidupnya mencela dan menghina para anbiya'. Dia mempunyai penyelewengan dan kesalahan yang tidak terhingga untuk dihitung dengan jari-jemari, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya.Adakah tidak ada perasan belas kasihan di dalam hati kalian apabila melaksanakan pemikiran Syed Quthb dan meniru fikrah takfirnya, menghalalkan darah semua manusia di kalangan para penguasa Islam, rakyatnya, tuan-tuan guru yang mengajar agama [المشايخ], lelaki dan wanita, para tukang azan di seluruh pelusuk bumi, para petani, para penoreh getah, mereka yang bersolat di masjid-masjid, kanak-kanak yang tidak bersalah, remaja-remaja lelaki dan perempuan, para doktor, arkitek, dan semua pekerja buruh dan kakitangan kerajaan??!!Hari ini, sejarah telah memperlihatkan kepada kami bagaimana golongan kalian menumpahkan darah Umat Islam di Syiria, Lubnan, Palestin, Iraq, Afghanistan, dan banyak lagi. Negara yang aman dan berdaulat kalian porak-perandakan, kalian bunuh hamba-hamba Allah yang tidak bersalah, manhaj pemikiran kalian sekira-kira menghalalkan segala-galanya ini membawa kepada huru-hara, kacau-bilau, fitnah pada agama, bala', kerosakan, kemusnahan, dan membawa kepada kehancuran yang besar. Wahai pengikut Syed Quthb! Keluarlah daripada manhaj Al-Khawarij ini, kembalilah kepada kepada manhaj Ahlus-sunah wal-jamaah yang suci, murni dan dijamin kesahihan dan kebenarannya.

 • IMAM AS-SYEIKH HASAN AL-BANNA –SEMOGA ALLAH MERAHMATINYA- MENTAHZIR UMAT ISLAM DARIPADA SYED QUTHB.


Antara perkara yang paling menonjol untuk diutarakan di sini sebagai membuktikan Syed Quthb tidak berada dalam landasan Ahlus Sunah Wal-Jama'ah, bukan juga pengikut Imam Hasan Al-Banna iaitu pengakuan Imam Hasan Al-Banna sendiri yang mengatakan dirinya sendiri berlepas daripada Syed Quthb, kumpulannya dan pendapat-pendapat mereka sebagaimana yang telah diterbitkan oleh majalah (مجلة روز اليوسف), bertarikh 29/7/1996, bilangan 3555, m/s 36.
" Pada peringkat ini, Syed Quthb menyeru umat Islam kembali kepada fikrah " berbogel dan bertelanjang bulat". Berdasarkan periwayatan Mahmud Abdul Halim yang telah menulis sebuah kitab yang berjudul (تاريخ الإخوان المسلمين ), beliau mengatakan Syed Quthb merupakan "Imam Takfir" [إمام التكفير], dia merupakan semangat dan bapak kepada kumpulan pemberontak atau kerosakan [الأب الروحي لجماعات العنف] yang menyeru supaya kembali kepada fikrah " berbogel dan bertelanjang bulat". [Menurut Syed Quthb] masyarakat hari ini mestilah menjalani kehidupan dengan bertelanjang bulat sebagaimana yang telah terjadi kepada manusia semasa mula-mula dilahirkan oleh ibunya dahulu. Apabila dia Mahmud Abdul Halim ingin menulis kitab membangkangnya, Syed Quthb sendiri menegahnya dan memberi amaran keras.Mahmud Abdul Halim berkata kepada Syed Quthb ; "Sesungguhnya Syed Quthb adalah pemuda yang terpengaruh dengan suasana barat, inilah antara faktor besar kenapa dia boleh berfikiran [lucah] sebegini, sebenarnya tujuan dia menulis rencana-rencana bukan sekadar penulisan karangan biasa bahkan ia melambangkan keimanannya yang di yakini selama ini di samping ia merupakan suatu percubaan untuk mendapat kemasyhuran".Intaha

 • ABU AL-FATTAH ABU GHUDDAH, PENGERUSI HIZBUL IKHWAN DI SYIRIA MENGKAFIRKAN SYED QUTHBDi antara bukti kukuh memperkuatkan hujah penulis mengatakan bahawa jema'ah Hizb Al-Ikhwan mengkafirkan di antara satu sama lain sebagaimana yang telah tercatat di dalam (مجلة الأمة), diterbitkan pada Jamadil Awwal 1405 H, yang merupakan tulisan Abu al-Fattah Abu Ghuddah sendiri. Tulisan ini bertajuk (تعبيرات خاطئة)m/s 14-16 ;

أن سيد قطب سمى الله بالعقل المدبر، ولا يجور إطلاق العقل على الله، فالله جل شأنه منزه عن الوصف بمثل هذا، وهذه العبارات وأمثالها تكررت في كتاب في ظلال القرءان كثيرا كثيرا، ويقول أبو الفتاح أبو غدة : إن هذا لا يفيد التبجيل ولا التعظيم في حق الله بل يوهم النقص والشبه بالمخلوقات، ويقول : وهذا خطأ فاحش شديد وأن معتقده يخرج من الإسلام.أهـ


Yang bermaksud ;

Sesungguhnya Syed Quthb telah menamakan Allah sebagai (العقل المدبر) [katanya Allah adalah akal yang mentadbir], padahal tidak harus mengatakan atau mensifatkan Allah sebagai akal. Allah Ta'ala Yang Maha Agung, Maha Suci daripada perkara yang demikian itu. Ibarat sebegini dan seumpamanya sering kali berulang-ulang di dalam bukunya (في ظلال القرءان) dengan [ibarat] yang teramat banyak. Abu al-Fattah Abu Ghuddah telah berkata : " [ibarat] ini tidak akan membawa kepada kebesaran dan keagungan pada Allah Ta'ala bahkan memberi keraguan [Allah TA'ala] mempunyai kekurangan dan sama dengan makhluk. Dan lagi dia berkata ; " [ ibarat] yang salah ini adalah suatu kesalahan yang teramat buruk dan orang yang beri'tiqod sedemikian rupa keluar daripada Islam." Intaha.

GURU-GURU AGAMA DI MESIR MEMINTA UMAT ISLAM BERWASPADA DENGAN SYED QUTHB

As-syeikh Abu al-Khair al-Mishri merupakan salah seorang pensyarah di Universiti Al-Azhar menyedari bahawa pemikiran Syed Quthb adalah berbahaya kepada masyaraka Islam secara keseluruhannya. Beliau pernah mengatakan ;

إن سيد قطب لازمته يوما كاملا وكنت أقوم إلى الصلاة وهو لا يصلي فأقول له الصلاة يا سيد، فيقول أنا مشغولبالكتابة.

Sesungguhnya aku pernah bersama-sama dengan Syed Quthb sehari penuh, aku telah bangun berdiri untuk melakukan sembahyang manakala dia pula tidak bersembahyang, lalu aku berkata kepadanya ; " Mari sembahyang wahai Syed! Jawabnya ; aku [sekarang] sibuk dengan penulisan[ku]." Intaha.


Selain beliau, ramai lagi alim ulama' yang mentahzir umat Islam daripada Syed Quthb. Pernah ada satu rombongan daripada Al-Azhar ke Lubnan, antara yang ikut serta dalam rombongan itu ialah Syeikh 'Ayyih. Beliau berkata ;

وقال عنه : إنه جاهل ، وقد شهد عليه عدد كبير من مشايخ مصر الذين يعرفونه بالجهل وأنه كان ملحدا


Maknanya ;

dia (Syed Quthb) adalah seorang yang jahil, perkara ini sememangnya disaksikan oleh ramai tuan-tuan guru agama [المشايخ] di Mesir yang betul-betul mengenali kejahilannya, dan juga dia merupakan seorang ethies [ملحد]". Intaha.

 • IMAM HASAN AL-BANNA BER'AQIDAH ASYA'IROH


Imam Hasan Al-Banna adalah tokoh yang agung dalam perjuangan Islam. Demi menjaga masyarakat Islam daripada teraniaya oleh penjajah Inggeris beliau telah membina suatu pasukan rahsia yang kuat bagi melahirkan kader-kader jemaah yang berkualiti bagi membenteras penganiayaan Inggeris pada Umat Islam.Manhaj beliau cukup jelas, masyhur dengan bermethodologikan manhaj Abu Hasan Al-Asy'ary. Oleh kerana itulah kita dapati hari ini ada di kalangan wahhabiyah mengarang kitab menghentam manhaj Imam Abu Hasan Al-Banna.Berkata Imam Abu Hasan Al-Banna Di Dalam Kitabnya Al-'Aqoid Al-Islamiyah ;

يقول حسن البنّا في كتاب العقائد الإسلامية:
"السلفُ والخلفُ ليس بينهم خلافٌ على أنه لا يجوز حملُ ءاية الاستواء على المعنى المتبادر.اهـYang bermaksud ;

"Golongan salaf dan khalaf tiada khilaf [bersepakat] di antara mereka bahawa tidak harus menjadikan Ayat Istawa dengan makna secara zhahir [الجلوس]".Intaha


TERLIBAT DENGAN GERAKAN IKHWAN MUSLIMIN (GOLONGAN QUTHUBIYAH)Kemudian keterlibatan Syed Quthb di dalam kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin menjadikannya terkenal terutamanya apabila dia telah mengukir nama di dalam gerakan itu dan pernah menjadi salah seorang tokoh yang terkemuka dalam menggerakkan Ikhwan al-Muslimin. Di sini bermula kesesatannya apabila dia menulis makalah, kitab dan sebagainya yang mana penulisannya itu telah menjadikan dirinya tergelincir daripada kebenaran dan menyesatkan Umat Islam.Sekiranya karya-karya Syed Quthb ini dikaji selidik dan dibaca oleh mereka yang alim daripada Ahlul Fahm Wat At-Tamyiz[15] ternyata akan terbongkar dari buku-buku tersebut fatwa-fatwa yang sesat yang bertentangan dengan syari'at Allah yang akhirnya melambangkan kedangkalan dan kebodohan penulisannya.

Syed Quthb juga amat kagum dan tertarik dengan dengan pemikiran Abul A'la Maududi pengasas Jama'ah Islamiyah di Pakistan terutamanya pemikiran Abul A'la Maududi yang radikal dan keras dalam mengkafirkan orang yang tidak melaksanakan hukum wadh'i walaupun mereka tidak membantah atau tidak menginkari hukum syari'ah Allah.
 • KEGANASAN GOLONGAN IKHWAN


Hizb Al-Ikhwan hari ini adalah di antara golongan yang paling bahaya selain wahhabiyah. Kewujudan golongan ini dalam masyarakat boleh membawa huru-hara yang tidak berkesudahan dan boleh meresahkan Umat Islam. Mereka tanpa ada perasaan malu dan segan silu menamakan jema'ah mereka sebagai jema'ah yang inginkan pembaharuan dan islah dimsamping melaung-laungkan nama Islam ke sana ke mari. Hizb Ikhwan hasil gubahan Syed Quthb ini membawakan manhaj atau metodologi yang baru sekira-kira mereka mengira diri mereka sahaja beragama Islam dan selain daripada manhaj mereka adalah KUFFAR. Selain itu juga, Hizb Ikhwan menganggap masyarakat Islam hari ini merupakan masyarakat jahiliyah yang kafir [keluar daripada Islam] kerana mereka memakai hukum kanun biasa dan tidak mempraktikkan hukum syar'iah.
Pengkafiran Hizb Ikhwan ini merangkumi semua penguasa- penguasa di seluruh alam sehingga mengkafirkan penguasa-penguasa di tanah Arab itu sendiri kerana realiti yang berlaku hari ini penguasa-penguasa menggunakan hukum selain daripada hukum Allah, begitulah juga rakyatnya, guru-guru yang mursyid, tukang azan, peniaga-peniaga, pekerja-pekerja kerajaan, pekerja di sektor swasta, baik kanak-kanak yang tidak bersalah dan juga yang sudah dewasa semuanya dikira sebagai kafir kerana mereka tidak melakukan pemberontakan kepada kerajaan mereka.
Kalau diikuti perkembangan golongan ini secara serius di tanahair kita ataupun di luar negara mereka tiada kepentingan lain, tiada kerja lain melainkan melemparkan pengtakfiran terhadap masyarakat Islam, menyeru kepada keganasan, fitnah-memfitnah, mengerahkan supaya pengikut-pengikutnya keluar di jalanan supaya melakukan penentangan secara membuta-tuli di samping membawa kepada pertumpahan darah.

 • TIDAK HARUS MEMANGGIL MEREKA SEBAGAI "JEMAAH ISLAMIYAH"


Ulama'-Ulama' Muktabar mengatakan bahawa ; Tidak boleh mengelarkan kumpulan ini dengan nama "Islamiyah", sebaliknya menamakan mereka sebagai "kumpulan yang mendakwa sebagai Islam". Ini adalah kerana mereka amat bercanggah dengan Akidah Islam itu sendiri yang menjadi tiang atau asas kepada Agama Islam rentetan daripada kepercayaan mereka bahawa Allah itu adalah ar-Risyah al-Mu'jizah (bulu yang melakukan hal yang luar biasa), menamakan Allah dengan al 'Aql al-Mudabbir (Akal yang mengatur), mereka mempercayai Allah Ta'ala sentiasa bersama-sama manusia dengan zat-Nya pada setiap masa, menghalalkan darah orang Islam, berkompromi dengan golongan zionis antarabangsa dalam memerangi Umat Islam. Oleh kerana itulah menurut para ulama' tidak boleh menamakan mereka sebagai orang muslimin dan tidak harus juga menamakannya sebagai "Jema'ah Islamiyah" sebagaimana tersebar hari, selain itu tidak boleh mengatakan mereka sebagai "Al-Ikhwan Al-Muslimun" tetapi kita dibenarkan menyebut golongan ini sebagai " kumpulan atau golongan yang mendakwa mereka sebagai Ikhwan Al-Muslimin". ini adalah supaya umat Islam tidak tertipu lalu menyangka mereka pada landasan yang benar padahal mereka jauh daripada itu.

 • ANTARA NAMA-NAMA GOLONGAN QUTHBIYAH DI TANAH ARAB ;


Golongan Quthubiyah sememangnya tersebar di banyak buah negara, mereka berselindung dengan pelbagai nama dan organisasi. Penjenamaan yang pelbagai dengan beridentitikan nama yang cukup 'islamik' adalah di antara taktik untuk memancing masyarakat supaya menyertai mereka, selain meracuni pemikiran pemuda-pemudi yang baru mengenal erti Islam dan perjuangan.

Manakala di Nusantara golongan ini dikenali sebagai ;
 • PAS di Malaysia
 • PKS (PARTAI KEADILAN SOSIAL ) di Indonesia

 • FATWA DALAM ISU AKIDAH YANG MENYELEWENG


Di sini disebut beberapa kesesatan Syed Quthb secara ringkas tanpa ada perbahasan yang terperinci tentang penyelewengannya di dalam Agama Islam. Berikut adalah senarai ringkasan kesesatan-kesesatannya ;

 1. Menamakan Allah dengan nama (الريشة المعجزة) ar-Risyah al-Mu'jizah (bulu yang melakukan hal yang luar biasa),
 2. mendakwa Allah sebagai (الريشة المبدعة) ar-Risyah al-Mubdi'ah [bulu yang menciptakan alam dari sesuatu yang tiada menjadi ada, tanpa ada contoh sebelumnya].
 3. menamakan Allah sebagai (الريشة الخالقة) ar-Risyah al-Khaliqah [bulu yang menciptakan].
 4. menamakan Allah dengan (العقل المدبر) al 'Aql al-Mudabbir [Akal yang mengatur].
 5. mengkafirkan masyarakat Islam di pelusuk alam secara keseluruhan.
 6. pemikiran Syed Quthb berasal daripada pemikiran Baihasiyyah iaitu satu kelompok di dalam Khawarij yang mengkafirkan pemerintah Islam dan rakyatnya.
 7. mencela golongan As-Salaf As-Soleh.
 8. mencela dan menghina pengajian ilmu fiqh.
 9. beri'tikod Allah berada di mana-mana dengan zatnya [ seperti i'tikod Jahmiyah).
 10. menggelarkan masyarakat Islam sebagai Masyarakat Jahilyah.
 11. menghina dan mencela Nabi Musa 'Alayhissalam.
 12. menuduh Nabi Yusof merasa lemah diri [ghairah] apabila digoda oleh isteri pembesar Al-'Aziz.
 13. Mengkafirkan Nabi Ibrahim 'Alayhissalam.
 14. menghalalkan darah Umat Islam dan beberapa kes pembunuhan Oleh Golongan Quthubitah.

Ke semua kesesatan-kesesatan Syed Qutb ini sememangnya berbukti bukannya omongan kosong. InsyaAllah akan diterangkan secara jujur dan berhati-hati oleh penulis terutamanya ianya berkaitan dengan amanah syar'iyyah.
 • PENGARUH PEMIKIRAN SYED QUTHB TERHADAP PAS

Walaupun Syed Quthb telah dihukum mati, namun buku-buku, majalah, risalah serta pemikiran-pemikiranyanya terus tersebar, diterjemah dalam pelbagai bahasa, dan kini didokong pula oleh beberapa organisasai di seluruh dunia termasuk Parti Islam Se-Malaysia (PAS) di MalaysiaPAS, melalui usrah-usrah, kuliah-kuliah, ceramah, akhbar harakah, dan menerusi pelbagai saluran memberi penekanan utama supaya pemikiran Syed Quthb agar ianya tersebar di dalam masyarakat Islam di Malaysia. Pemikiran mengtakfirkan mereka yang berhukum dengan hukum kanun dunia tanpa menolak sedikitpun syar'ait Allah seringkali kedengaran di ceramah-ceramah yang diadakan oleh PAS. Fikrah takfir tajaan Syed Quthb inilah yang cuba diterapkan oleh PAS kepada ahlinya untuk merampas tampuk pemerintahan dan melakukan keganasan di dalam negara yang seterusnya membawa kepada huru-hara dalam masyarakat Islam.
Antara yang banyak menitik-beratkan pemikiran Syed Quthb ini ialah Profesor Zulkifli Mohamad. Dia adalah di antara pelajar Melayu lepasan University Al-Azhar, Mesir yang sentiasa mengikuti kuliah-kuliah Syed Qutb di Maktab Syubban al-Muslimin pada tahun-tahun 1950-an. Kepulangannya ke Tanah Melayu dan keterlibatannya dalam PAS memberi ruangan yang selesa baginya untuk menerapkan FIKRAH PENGTAKFIRAN Syed Quthb ini sebagai fikrah perjuangan PAS.
Selain itu juga menurut beberapa maklumat yang boleh dipercayai, Fadzil Noor adalah di antara orang yang pernah mengajar kitab Arab 'Fi Dzilallil Quran' [Karya Syed Qutb] di Markas PAS Kedah, Abdul Hadi mengajar buku 'Ma'allim Fit Thariq' [Karya Syed Qutb] di Terengganu manakala Nik Aziz Abdul Aziz dengan buku-buku [Fiqh Sunnah karya Syed Sabiq] di Kelantan, dan begitu jugaYusuf Rawa tidak ketinggalan menyebarkan Ajaran Quthubiyah kepada masyarakat awam di Malaysia.
 • TANGGUNGJAWAB AGAMA ADALAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA ;

Oleh kerana menerangkan perkara yang haq dan menjaga amanah ilmiyah menjadi tanggungjawab yang besar dalam agama, penulis menggunakan ruangan yang terbatas ini sebagai tempatnya. Semoga Allah meredhai segala usaha ini dan menerimanya sebagai amalan soleh di dalam bulan yang mulia. Ianya juga termasuk dalam bab nasihat-menasihati yang diperintahkan oleh Rasulullah Shollallahu' Alaihi Wasallam :
الدين النصيحة

" Agama itu adalah nasihat menasihati".

Selain itu juga, timbul rasa bimbang di dalam diri penulis Negara Malaysia yang yang tercinta akan mengundang huru-hara dengan tersebarnya pemikiran-pemikiran Syed Quthb yang berhaluan kiri ini, sekali gus menerajangkan dan memperkosa keamanan dan ketenteraman di dalam Negara. Begitu juga penulisan ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan pemuda-pemudi yang diperdaya oleh golongan ini dengan kata-kata manis dengan berlabelkan "Perjuangan Islam". Wallahu A'lam.

[1] Surah Al-Hujurat, ayat 6

[2] Surah al-Israk, ayat ; 36

[3] Sohih Muslim.

[4] Hari ini bukan sahaja ramai yang mendiamkan diri dalam membongkar ajaran wahhabiyah, quthubiyah, sufi yang sesat, tetapi juga ramai mereka yang bergelar ustaz, tok-tok guru yang sudah memandang dunia lebih daripada akhirat. Oleh itu, kemungkaran yang berlaku di hadapan mata hanya dipandang sebelah mata tanpa ada inisiatif tertentu untuk mencegah ataupun membasmi virus pemikiran yang berbahaya.

[5] Diriwayatkan oleh Abu al-Qasim al-Qusyayri dalam Ar-Risalah al Qusyairiyyah.

[6] Syed Quthb, "Al-Islam Musykilatul Hadharah" , Cetakan Dar Asy-Syaruq, Percetakan ke-7, Tahun 1982, m/s 86. TAJUK YANG DIBERI PADA KITAB INI [ISLAM ADALAH MASALAH KEPADA KETAMADUNAN] JUGA MERUPAKAN PENGHINAAN KEPADA AGAMA ISLAM.

[7] Pemberian.

[8] Syed Qutb dilahirkan pada 9 Oktober 1906 di sebuah kampung di wilayah Assyut.

[9] Walaupun Syed Quthb mempunyai kebolehan di dalam sastera Arab, ini tidak bermakna dia boleh sesuka hati mentafsirkan Al-Quran mengikut kepala otak sendiri tanpa menoleh tafsiran yang digunakan oleh ulama' mufassirin. Kalau dikaji dengan teliti, pentafsirannya di dalam buku 'Fi Dzilallil Quran' amat bercanggah dengan tafsiran para sahabat dan semua ulama' mufassirin yang muktabar.

[10] Syed Quthb pernah dilantik menjadi Ketua Pengarang Majalah Ikhwan al-Muslimin. Tetapi majalah ini hanya dapat dikendalikan selama 2 bulan sahaja kerana pada bulan September 1954, kemudiannya majalah itu diharamkan penerbitannya oleh Jamal Nasir. Kerajaan Mesir ketika itu mengambil langkah yang keras terhadap gerakan Ikhwan supaya pemikiran golongan ini tidak meracuni masyarakat Islam Mesir. Usaha kerajaan Mesir berjaya apabila tertangkapnya pendukung-pendukung Ikhwan termasuk Syed Quthb sendiri.[11] Kitab ini ditulis pada pada tahun 1939.

[12] Seperti golongan athies yang menafikan kewujudan Pencipta.

[13] الماسونية : محاربة الدين[
14] Syed Quthb bukanlah nabi, atau wali. Dia tidak terpelihara daripada dosa.

Sumber :