Islamic WidgetAbdullah bin Umar radhiyallohu 'anhu berkata, "Manusia akan senantiasa berada di jalan yang lurus selama mereka mengikuti jejak Nabi shalallahu alayhi wasallam". (HR. Baihaqi, Miftahul Jannah no.197)

Selasa, 25 Februari 2014

Memotret 2 kalimah Syahadah


Daripada Abu Abdirrahman, Abdullah bin Umar Al Khattab, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah saw berkata: “Islam dibangunkan di atas lima asas: (1) Persaksian bahawa tidak ada Ilah yang berhak disembah / diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah Ta’ala dan bahawa sesungguhnya Nabi  Muhammad saw adalah utusan Allah, (2) mendirikan solat, (3) menunaikan zakat, (4) haji ke Baitullah dan (5) berpuasa di bulan Ramadhan”.

(Hadis riwayat Al Bukhari no. 8, Muslim no. 16)


Takhrij Hadis

Hadis ini direkodkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim daripada Ikrimah bin Khalid dari Abdullah bin Umar daripada Rasulullah saw.  Status hadis ini adalah shahih.


Rukun Islam

Dari hadis ini ditetapkan rukun Islam, iaitu syarat seseorang diiktiraf keislamannya. Seseorang dikatakan Islam secara zahir apabila dia melakukan lima perkara ini:

(1)    Mengucapkan syahadah dengan lidah
(2)    Mendirikan solat lima waktu sehari semalam
(3)    Menunaikan zakat yang diwajibkan
(4)    Berhaji di Baitullah
(5)    Berpuasa di Bulan Ramadhan

Apabila seseorang telah melakukan kesemua perkara ini maka dia dikatakan sebagai Muslim, sama ada dia melakukan secara tulus ikhlas atau pura-pura atau terpaksa. Sedangkan urusan hati setiap manusia adalah milik Allah Ta’ala dan kita sebagai manusia hanya menghukum manusia lain secara lahiriah sahaja.

Seseorang yang ingin memeluk Islam perlu mengucapkan dua persaksian (syahadatain) iaitu menetapkan bahawa sesembahan hanya hak milik mutlak Allah Ta’ala dan bahawa Nabi Muhammad saw itu adalah utusan dari Allah Ta’ala.

Sementara seorang yang telah lahir daripada sebuah keluarga Islam, mereka tidak perlu mengucapkan shadahatian ini kerana secara fitrahnya dia telah menjadi Muslim lantaran ayah dan ibunya seorang Muslim.  Tetapi mereka akan mengucapkan syahadatain ini ketika mendirikan solat setiap hari.

Kalimah syahadah merupakan asas kepada empat rukun yang lain, ia ibarat tiang seri yang menampung seluruh tiang yang lain. Maknanya diterima seluruh amal manusia dengan syarat dia mestilah bersyahadah terlebih dahulu, iaitu mengakui tauhid Ibadah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad saw.

Tentang solat pula, para ulama’ berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan solat secara sengaja. Jumhur (kebanyakan ulama) menetapkan bahawa orang tersebut berdosa besar sementara Imam Al Mubarak, Imam Ahmad dan beberapa imam yang lain seperti Ibnu Ishaq dan Al Marwazi menetapkan hukum kafir. Ayyub As Sakhtiyani berkata: “Meninggalkan solat adalah kafir tanpa ada perdebatan di dalamnya” (riwayat Ibnu Rajab dalam Jamiul Ulum wal Hikam)
Mungkin pandangan yang lebih menghampiri kebenaran berada di kalangan jumhur dalam bab ini, walaupun sebenarnya jumhur ulama’  bukanlah penentu kepada kebenaran.

Seorang yang telah mengucapkan syahadatain dan bersolat, dan dia memiliki lebihan harta maka dia perlu untuk mengeluarkan harta tersebut untuk masyarakatnya. Lebihan harta yang wajib diberikan kepada masyarakat disebut sebagai zakat.

Jenis harta yang dikenakan zakat adalah:

(1)    Haiwan peliharaan iaitu unta, lembu dan kambing sahaja
(2)    Perhiasan Emas dan perak sahaja
(3)    Wang simpanan sama ada wang emas / perak atau not kertas seperti zaman sekarang
(4)    Kurma, kismis, gandum, barli dan padi sahaja
(5)    Zakat Rikaz iaitu harta karun yang dijumpai
(6)    Bahan galian yang dilombong seperti timah, besi dan selainnya
(7)    Zakat Fitrah berupa makanan ruji untuk Aidil Fitri

Selain daripada tujuh harta diatas, tidak diwajibkan zakat kepada setiap Muslim, melainkan jika dia ingin mengeluarkannya sebagai sedekah. Perbahasan tentang tahap jumlah harta yang perlu dizakat dan nilai zakat terhadap harta-harta tersebut amat panjang maka ia memerlukan sebuah perbincangan khusus.

Zakat adalah sebuah mekanisma untuk menstabilkan sosio ekonomi umat Islam dan sebagai tanggungjawab golongan kaya keatas golongan miskin. Oleh sebab itu, setiap umat Islam haruslah bercita-cita untuk menjadi kaya sehingga mampu mengeluarkan zakat. Telah dicatit bahawa Rasulullah saw dan para sahabatnya merupakan para jutawan. Begitu juga dengan para ulama silam, dimana mereka adalah orang yang memiliki harta yang banyak dan sering bersedekah.

Dengan harta yang banyak ini juga, mereka mampu untuk menunaikan haji di Baitullah. Setiap Muslim perlu menanam niat untuk menunaikan haji dan berusaha mengumpulkan wang dengan cara menabung. Tidak boleh pula berhutang untuk menunaikan haji seperti ada dilakukan oleh sesetengah orang.

Dalam masalah turutan iaitu apakah haji dahulu atau puasa maka para ulama’ berselisih. Jumhur menetapkan bahawa puasa didahulukan daripada haji. Menurut Imam an Nawawi dalam syarahnya terhadap hadis ini, dia berkata: “Demikianlah, dalam riwayat ini, haji disebutkan lebih dahulu dari puasa. Hal ini sekadar tertib dalam menyebutkan, bukan dalam hal hukumnya, kerana puasa Ramadhan diwajibkan sebelum kewajiban haji. Dalam riwayat lain disebutkan puasa lebih dahulu daripada haji”. (Syarah Muslim)

Terakhir adalah berpuasa sebulan di dalam Ramadhan, bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Umat Islam yang berpuasa dilarang untuk makan dan minum serta melakukan hubungan intim antara suami isteri, sehinggalah mereka dibenarkan untuk berbuka tatkala tiba waktu magrib.

Dalam masalah rukun Islam ini, wujud perbahasan tentang seseorang yang tidak melaksanakan salah satu daripada rukun tersebut; apakah dia dikatakan kafir atau tetap dianggap Muslim dengan syarat telah bersyahadah?Makna Laa Ilaaha Illallaah

Makna dari kalimat laa ilaaha illallaah” adalah laa ma’buda bi haqqin ilallaah” (tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Ini membawa makna bahawa segala sesuatu tidak boleh diibadahi walaupun ia adalah malaikat dan nabi serta orang soleh. Mereka semua ini tidak layak untuk diberi pengibadahan, melainkan hanya milik mutlak Allah Ta’ala. Allah berfirman:


“Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim” (Yunus : 106)
Pentafsiran Yang Salah Terhadap Kalimah Laa Ilaaha Illallaah

Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat ‘laa ilaaha illallaah’ seperti di bawah:

- Menafsirkan kalimat laa ilaaha illallaah”  dengan “laa ma’bud illallaah” (tidak ada yang diibadahi kecuali semuanya Allah) yang membawa makna bahawa segala yang disembah itu adalah Allah. Ini membawa kepada faham sesat Wahdatul wujud yang jelas dikafirkan oleh para ulama’ Islam. Tafsiran ini menunjukkan bahawa ketika seorang menyembah batu, maka sebenarnya dia sedang beribadah kepada Alllah melalui ‘wasilah’ atau ‘perantaraan’ iaitu batu. Begitu juga ketika seseorang sedang sujud kepada matahari, dia hanyalah menggunakan makhluk tuhan yang tidak pernah berbuat salah - iaitu matahari – untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah.

- Menafsirkan kalimat “laa ilaaha illallaah” dengan laa khaliq illallaah (tidak ada pencipta kecuali Allah); padahal makna ilah bukanlah dimaksudkan dengan khaliq iaitu pencipta. Sedangkan seluruh manusia telah mengetahui bahawa Allah adalah pencipta mereka, tetapi mereka mempersekutukan Allah dalam menyembah. Contohya masyarakat sekeliling kita yang beragama Nasrani, mereka mengetahui bahawa Tuhan Bapa yang menciptakan mereka namun mereka berdoa dan memohon serta berlindung kepada Tuhan Anak. 

- Menafsirkan kalimat “laa ilaaha illallaah” dengan “laa hakimiyyah illallaah” (tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya bagi Allah) yang banyak dilaungkan oleh jamaah Islam. Pentafsiran ini disebut sebagai Tauhid Hakimiyyah. Para ulama’ Ahlus Sunnah telah membantah jenis pemahaman ini kerana ia diciptakan oleh Kaum Khawarij yang membunuh Ali ra dan memberontak kepada para Khalifah sesudah Khalifah Ar Ryasyidin seperti Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Apabila kita menetapkan bahawa segala ibadah hanya perlu disembahkan kepada Allah maka termasuklah secara sekaligus keyakinan bahawa Allah telah menetapkan segala hukum atas manusia.  Justeru Tauhid Hakimiyah telah tercakup dalam Tauhid Ibadah. Sementara mengeluarkan Tauhid Hakimiyah dari Tauhid Ibadah akan menyebabkan fungsi penyembahan akan hilang. Maknanya apabila seseorang itu beriman bahawa dia hanya wajib berdoa kepada Allah maka dia sebenarnya telah mengimani bahawa segala hukum adalah milik Allah, sementara seorang yang mengakui segala hukum adalah milik Allah belum tentu dia akan menyembah Allah.
Rukun Kalimah Syahadah


Jika diperhatikan seluruh rukun Islam yang lain seperti solat, haji, zakat dan puasa; memiliki rukun dan syarat sah. Maka begitu pula dengan kalimah Syahadatain, juga memiliki syarat dan rukun. Kalimah Laa Ilaaha Illallaah memiliki dua rukun iaitu:


(1)    Nafi  (mengingkari). Iiaitu mengingkari (menafikan) semua yang disembah selain Allah
(2)    Isbat (menetapkan). Iaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja.

Sementara itu kalimah Muhammad Rasulullah memiliki rukun seperti di bawah:

(3)    Mentaati apa yang Baginda perintahkan
(4)    Membenarkan apa yang Baginda sampaikan
(5)     Meninggalkan apa yang Baginda larangkan
(6)    Beribadah kepada Allah dengan apa yang telah Baginda tunjukkan


Syarat Diterima Kalimah Syahadah


Kalimah syahadah ini hanya boleh diterima dengan tujuh syarat iaitu:


(1)    Ilmu (memiliki pengetahuan tentang kalimah ini)
(2)    Yakin (meyakinin dengan sepenuh hati terhadap kalimah ini)
(3)    Qabul (menerima tanpa paksa terhadap tuntutan kalimah ini)
(4)    Inqiyad (menyerah diri dan patuh kepada segala tuntutan kalimah ini)
(5)    Sidiq (membenarkan kalimah ini tanpa penafian atau kemunafikan)
(6)    Ikhlas (mengucapkan kalimah ini dengan penuh ikhlas bagi mengharapkan kebenaran)
(7)    Mahabbah (mencintai untuk mengucapkan kalimah ini dan mencintai tuntutannya dan orang lain yang mengucapkannya)


Pembatal Keislaman

Ada 10 pembatal Keislaman yang dinukilkan oleh Imam Muhammad At Tamimi dalam kitabnya Nawaqidul Islam iaitu:

 1. Mempersekutukan Allah dalam ibadah
 2. Menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam ibadah seperti orang soleh, para wali, malaikat serta para nabi. Dia berdoa kepada mereka, meminta syafa’at kepada mereka serta bertawakkal (berserah diri) kepada mereka
 3. Tidak menganggap kafir orang musyrik, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau menganggap ajaran mereka bagus atau menganggap bahawa agama mereka juga benar
 4. Berkeyakinan bahawa tuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad saw  lebih sempurna, atau berkeyakinan bahawa hukum selain dari beliau lebih baik
 5. Membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw
 6. Memperolok–olok sesuatu dari ajaran Rasulullah saw, atau memperolok – olok pahala mahupun siksaan yang telah menjadi ketetapan agama Allah
 7. Sihir dan bomoh serta beriman kepada ajarannya
 8. Membantu dan menolong orang musyrik untuk memusuhi kaum muslimin
 9. Berkeyakinan bahawa sebahagian manusia diperbolehkan tidak mengikuti syari’at Nabi Muhammad saw
 10. Berpaling dari agama Allah iaitu murtad

Syeikh Bin Baz menjelaskan keselupuh perkara ini walaupun dilakukan secara main-main, tetap akan jatuh dalam kekufuran:

“Dalam hal- hal yang membatalkan keislaman ini , tidak ada perbezaan hukum antara yang main-main, yang sungguh- sungguh ( yang sengaja melanggar ) ataupun yang takut, kecuali orang yang di paksa. Semua itu merupakan hal- hal yang paling berbahaya dan paling sering terjadi. Maka setiap muslim hendaknya menghindari dan takut darinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dari hal- hal yang mendatangkan kemurkaan Nya dan kepedihan siksaanNya. Semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada makhluk Nya yang terbaik, para keluarga dan para sahabat beliau” (lihat Nawaqidul Islam)


Syirik Dan Jenis-Jenisnya

Syirik adalah mempersekutukan Allah Ta’ala. Boleh dipecahkan kepada dua iaitu syirik Akhbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan Syirik Asghar yang dikatakan sebagai ‘Kufrun Duuna Kufrin’ (Kekufuran di bawah Kekufuran Besar), iaitu syirik yang masih tidak mengeluarkan seseorang dari Islam namun ia tetap dosa besar.

Syirik Akhbar dapat dikelompokkan kepada empat jenis iaitu:

 1.  Syirik Doa, seperti memohon pertolongan, perlindungan, atau menggunakan perantaraan dengan makhluk Allah dalam berdoa kepada Allah.
 2. Syirik Niat, Kehendak dan Tujuan. Iaitu dia melakukan sesuatu ibadah, lalu meniatkan secara mutlak kepada selain Allah.
 3. Syirik Ketaatan iaitu mentaati para alim agama di dalam melakukan sesuatu hal yang terlarang seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani ketika mereka mentaati para rahib mereka. Golongan yang menjadikan para  alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan itu -dengan cara mentaati mereka di dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah- terbahagi menjadi dua golongan iaitu (1)jika mereka menyakini tindakan alim agama yang mengharamkan hal yang halal dan menghalalkan yang haram dalam mereka sedar itu bertentangan dengan syariat Allah maka mereka kafir dan (2) jika keyakinan mereka terhadap hukum asal sebagaiman di dalam syariat Allah tidak berubah, cuma mereka mentaati pemimpin agama mereka di dalam derhaka kepada Allah seperti seorang Islam yang melakukan maksiat akan tetapi dia menyakini bahawa apa yang dia lakukan ialah maksiat maka dia berdosa.
 4.  Syirik Cinta iaitu orang yang menyembah tandingan tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah sementara orang yang beriman sangat cinta kepada Allah sahaja.


Tidak Berhukum Dengan Syariat Allah


Allah Ta’ala berfirman :

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (Al-Maaidah : 44)

Hari ini, malah zaman ini, telah banyak fenomena pengkafiran berlaku kepada para pemerintah yang tidak menegakkan Hudud, berdalil dengan firman Allah diatas. Namun mereka sebenarnya lupa atau tidak mengetahui bahawa para sahabat memahami ayat tersebut tidak seperti yang mereka fahami.

Ibnu ‘Abbas ketika menafsirkan ayat di atas berkata: “Sesungguhnya ia bukanlah kekufuran sebagaimana yang mereka (Khawarij) maksudkan. Ia bukanlah kekufuran yang mengeluarkan dari agama (murtad). ‘Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir’; yaitu kekufuran di bawah kekufuran (kufrun duuna kufrin)”. (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Said bin Manshuur, Ahmad, Al Marwazi, Ibnu Abi Haatim, Ibnu ‘Abdil Barr, Al-Haakim, shahih)

Oleh sebab itu, seseorang yang tidak menjalankan hidupnya berasaskan syariat Allah, perlu diketahui alasan pelanggaran mereka, sama ada kerana terpaksa, atau nafsu atau sengaja. Hal ini telah lama dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah zaman berzaman.

Imam  Ibnu ‘Abdil Barr Al Andalusi berkata: “Para ulama telah bersepakat bahawa kecurangan dalam hukum termasuk dosa besar bagi yang sengaja berbuat demikian dalam keadaan mengetahui akan hal itu. Diriwayatkan atsar-atsar yang banyak dari salaf tentang perkara ini. Allah Ta’ala berfirman : (Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir) , (orang-orang yang zalim), dan (orang-orang yang fasiq) ; ayat ini turun kepada Ahli Kitab. Hudzaifah dan Ibnu ’Abbas telah berkata : “Ayat ini juga umum berlaku bagi kita”. Mereka berkata :  “Bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama apabila seseorang dari umat ini (kaum muslimin) melakukan hal tersebut hingga ia kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari akhir. Diriwayatkan makna ini oleh sejumlah ulama ahli tafsir, diantaranya : Ibnu ’Abbas, Thawus, dan ’Atha’”  (lihat At-Tamhiid)

Kemudian Imam berkata lagi: “Dan sungguh telah sesat sekelompok ahlul bida’ dari Khawarij dan Mu’tazillah dalam bab ini. Mereka berhujjah dengan atsar-atsar ini dan yang semisal dengannya untuk mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa. Mereka juga berhujjah dengan ayat-ayat Kitabullah tidak sebagaimana zahirnya seperti firman Allah ’azza wa jalla: ”Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (lihat At-Tamhiid)


Begitu juga dihuraikan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam menilai seseorang yang tidak menegakkan hukum Allah:

“Bahawa barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah dalam keadaan mengingkari akan kewajiban (berhukum) dengannya padahal dia mengetahui bahawa Allah-lah yang menurunkannya – seperti orang Yahudi – maka orang ini kafir. Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah kerana condong pada hawa nafsunya - tanpa adanya pengingkaran – maka dia itu zalim dan fasiq. Dan telah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu ‘Abbas bahawa dia berkata: ‘Barangsiapa yang mengingkari apa-apa yang diturunkan Allah maka dia kafir. Dan barangsiapa yang masih mengikrarkannya tapi tidak berhukum dengannya, maka dia itu zalim dan fasiq" (lihat Zaadul-Masiir)

Umum perlu ketahui bahawa Hukum Allah itu terlalu banyak meliputi pelbagai hal dan cabang. Hukum yang paling agung dan besar sehingga menjadi asas kepada seseorang adalah Hukum Aqidah. Sementara Hukum Hudud adalah sebuah hukum yang terakhir dilaksanakan setelah segala hukum aqidah dan prasarana untuk menegakkan Hudud telah terlaksana. Hudud adalah kemuncak hukum, ia ibarat puncak kepada sebuah pyramid dimana segala sisi dan bahagian telah siap dibina.

Rabu, 19 Februari 2014

Tampil kemas dan segak itu sunnah

oleh : Abu Abdillah Riduan Khairi.- Abu Qatadah Al-Ansari berkata kepada Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam, "Rambut aku panjang sehingga mencecah bahu, bolehkah aku merapikannya?"

Rasulullah menjawab, "Ya, dan muliakan ia."

Setelah itu Abu Qatadah memakai minyak rambut dua kali sehari berkat sabda Rasulullah kepadanya, "Ya, dan muliakan ia."

- Atha' bin Yasar berkata, "Ketika Rasulullah Sallallahu 'Alalihi Wa Sallam berada di masjid, seorang lelaki masuk dalam keadaan rambut dan janggut tidak terurus. Kemudian Rasulullah menunjuk kearahnya dengan tangan baginda agar lelaki itu keluar. Seolah-olah memberi peringatan agar ia mengemaskan rambut dan janggutnya. Kemudian lelaki itu melakukannya dan datang kembali.

Maka Rasulullah bersabda,

اليس هذا خيرا من ان ياءتي احدكم ثاءىر كاءنه شيطان

"Bukankah seperti ini lebih baik dibandingkan seseorang dari kalian datang dengan rambut kusut masai seperti syaitan."

- Abu Idris Al-Kaulani menceritakan, "Aku pernah masuk ke dalam masjid di Damsyik. Kemudian muncullah pemuda bergigi putih berkilau. Dan ketika orang-orang yang duduk bersamanya berselisih pendapat, mereka mengembalikannya kepada pemuda itu dan meminta pendapatnya. Maka aku tanyakan tentang pemuda itu lalu ada yang menjawab, "Itulah Muadz bin Jabal."

- Abdullah bin Abbas menceritakan, "Adil dalam segara urusan, bersikap lemah-lembut dan berpakaian baik adalah salah satu dari bahagian dari 25 akhlak kenabian."

Disarikan dari Muwatta' Imam Malik, Kitab Akhlak Yang Terpuji.

#Imej #kemas #Ketrampilan #Peribadi

Solat Sebagai Asas Wasatiyyah

Dr Fadlan Mohd Othman

(Jabatan Pengajian al-Quran & al-Sunnah
Fakulti Pengajian Islam UKM)


Rasulullah s.a.w. dikurniakan Ibadah Solat semasa peristiwa al-Isra’ wal-Mi’raj. Khabar pengembaran di waktu malam dan pengangkatan ke tujuh petala langit sudah cukup untuk menyerlahkan hikmah pensyariatan Solat. Solat adalah satu-satunya ibadah yang difardukan di atas langit. Tiada sebarang syak bahawa Solat adalah ibadah paling utama dalam Islam. Solat membezakan antara keimanan dan kekufuran. Rasulullah s.a.w. telahpun menegaskan perkara ini dengan hadithnya yang bermaksud: “Perbezaan antara kita dan mereka ialah Solat; maka siapa yang meninggalkannya sesungguhnya dia kafir.” (Hadith riwayat al-Imam al-Tirmizi, No. 2545. Al-Tirmizi menyatakan status hadith ini sebagai Hasan Sahih Gharib).

Menghubungkaitkan perbincangan dengan ciri Wasatiyyah, kita dapat memahami bahawa Solat adalah asas utama Wasatiyyah. Rasulullah s.a.w. yang merupakan ikutan dan inspirasi gagasan Wasatiyyah dilihat sebagai insan yang amat mementingkan solat. Bahkan Baginda s.a.w. memberitahu para sahabatnya bahawa ketenangan dirinya dapat dikecapi melalui pelaksanaan Solat. Sabda Baginda s.a.w. yang bermaksud: “Dan dijadikan penyejuk mataku di dalam Solat.” (Hadith riwayat al-Imam al-Nasa’i, No. 3950. Al-Albani menyatakan status hadith ini sebagai Sahih). Tidak kira sihat mahupun sakit, bermukim mahupun mengembara, Solat tetap menjadi keutamaan Baginda s.a.w.

Begitulah istimewanya Solat pada jiwa Rasulullah s.a.w. Justeru, sebagai umatnya, kita wajar berusaha sedaya upaya mengikuti jejak langkah Baginda s.a.w. khususnya berkenaan dengan Solat. Kita harus memberi perhatian terhadap firman Allah Ta’ala dalam Surah Yusuf ayat 108 yang bermaksud: “Katakanlah, ‘Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik’.” Di dalam mentafsirkan ayat ini, al-Imam al-Syaukani telah berkata, “Ayat ini menjadi dalil bahawa semua orang yang mengikuti Rasulullah s.a.w., adalah wajib baginya untuk meneladani Baginda s.a.w. dalam berdakwah kepada Allah iaitu dengan mengajak kepada keimanan terhadap Allah dan mentauhidkan Allah serta melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah ke atas hamba-hambaNya.” (Lihat Fathul Qadir, cetakan Dar Ibn Hazm, halaman 873).

Menyentuh kembali perihal Solat, kita dapati Rasulullah s.a.w. telah mengarahkan agar umatnya melaksanakan Solat berdasarkan praktikal Solat Baginda s.a.w. Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud: “Solatlah sebagaimana kamu telah melihat aku solat.” (Hadith riwayat al-Imam al-Bukhari, No. 631). Praktikal Solat Rasulullah s.a.w. telahpun dihimpunkan oleh para ulama dengan menekankan hadith-hadith yang sahih. Praktikal Solat Rasulullah s.a.w. adalah satu perbincangan yang memerlukan kursus khas dan tidak dapat dicatat dalam tulisan ini. Namun begitu, amatlah penting untuk diingatkan bahawa hujjah yang nyata menjadi dasar utama dalam usaha kita mengenali, memahami dan melaksanakan praktikal Solat Rasulullah s.a.w.

Allah Ta’ala menjelaskan kepada kita betapa Solat berperanan besar dalam kesejahteraan peradaban manusia. Insan mukmin yang benar-benar melaksanakan solat pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Allah Ta’ala berfirman dalam Surah al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud: “Dan dirikanlah Solat, sesungguhnya Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.” Namun, persoalan yang timbul, mengapakah masih wujud orang Islam yang solat tetapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar? Jawapan bagi persoalan ini telahpun dijawab oleh Rasulullah s.a.w. dalam beberapa hadith Baginda s.a.w.

Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud: “Tiada seorang muslimpun yang apabila masuk waktu solat fardu lalu dia menyempurnakan wuduk, khusyuk dan rukuk solat itu kecuali semua itu menjadi penghapus dosa-dosanya yang lalu selain dosa besar.” (Hadith riwayat al-Imam Muslim, No. 228). Perhatikanlah bagaimana Solat membuahkan hasilnya apabila dilakukan dengan penuh tertib dan penghayatan, atau dengan bahawa lain; Tama’ninah yang merupakan ciri luaran dan Khusyuk yang merupakan ciri dalaman. Justeru, tanpa kedua-dua ciri luaran dan dalaman ini tidak mustahillah jika seorang muslim itu dilihat tegar dalam melakukan perbuatan keji dan mungkar, walaupun dia solat. Keadaan ini telahpun digambarkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan sabdanya yang bermaksud: “Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat dariapda puasanya kecuali kelaparan. Boleh jadi juga orang yang bangun solat itu tidak mendapat daripada bangunnya itu kecuali letih berjaga.” (Hadith riwayat al-Imam Ibnu Majah, No. 1380. Al-Albani menyatakan status hadith ini sebagai Hasan Sahih).

Dengan penjelasan serba ringkas ini, kita telahpun dapat melihat bagaimana praktikal Solat itu akan ketandusan dan kekeringan jika tidak disirami dengan kefahaman dan penghayatan. Setiap patah perkataan yang dituturkan dalam Solat sepatutnya difahami oleh sang muslim yang sedang bersolat. Sebagai langkah permulaan, kita perlu sedar bahawa kita mendapat perhatian Allah Ta’ala seawal bacaan al-Fatihah di dalam Solat. Perhatikanlah hadith berikut dengan penuh fokus:

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah Ta‘ala telah berfirman: “Aku telah membahagikan solat kepada dua bahagian antaraKu dan hambaKu. HambaKu akan dapat apa yang dia minta.” Jika hamba itu berkata, ‘Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam’, Allah Ta‘ala menjawab: “HambaKu telah memujiKu.” Jika hamba itu berkata, ‘Maha Pemurah lagi Maha Penyayang’, Allah Ta‘ala menjawab: “HambaKu telah menyanjungiKu.” Jika hamba itu berkata, ‘Yang menguasai hari pembalasan’, Allah Ta‘ala menjawab: “HambaKu telah mengagungiKu.” (dalam satu riwayat) “HambaKu telah menyerahkan urusannya kepadaKu.” Jika hamba itu berkata, ‘Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan’, Allah Ta‘ala menjawab: “Ini adalah antaraKu dan hambaKu. Hambaku akan dapat apa yang dia minta.” Jika hamba itu berkata, ‘Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai (Yahudi), dan bukan pula jalan mereka yang sesat (Nasrani)’, Allah Ta‘ala menjawab: “Ini adalah untuk hambaKu dan hambaKu akan dapat apa yang dia minta.” (Hadith riwayat Muslim, No. 598).

Semoga hadith ini memberi inspirasi dan motivasi kepada kita untuk meneruskan usaha penghayatan Solat. Begitulah keistimewaan Umat Islam yang bersifat Wasatiyyah; kedua-dua aspek fizikal dan kerohanian sentiasa dilakukan secara beriringan.

Sabtu, 8 Februari 2014

Jawapan kepada persoalan, mengapa SYIAH wajid ditolak.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اِنَّ الْحَمْدَ للهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتِعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ سُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .  أمَّا بَعْده:

          Baru-baru ini penulis telah diminta agar memberi penjelasan kepada umat Islam Perlis tentang bahayanya fahaman Syiah terhadap akidah Islamiyah.  Isu ini disuarakan kerana terdapatnya beberapa orang aktivis Syiah yang cuba menyebarkan fahaman Syiah di Negeri Perlis.  Oleh kerana fahaman Syiah ini benar-benar sesat, menyesatkan dan boleh memecah-belahkan umat Islam, maka dengan ‘inayah Allah penulis dengan rasa tanggungjawab dan hati yang ikhlas insya-Allah akan berusaha sedaya mungkin bekerjasama dengan para ulama dan masyarakat Islam untuk sama-sama menyekat dan membenteras fahaman sesat ini supaya tidak tersebar di kalangan umat Islam yang berakidah Ahli Sunnah wal-Jamaah walau di mana saja mereka berada.
            Agar hakikat kesesatan akidah Syiah dapat diketahui dan difahami oleh masyarakat Islam Ahli Sunnah wal-Jamaah, maka penulis menyiapkan kertas kerja tentang penyelewengan dan bahayanya fahaman serta akidah Syiah.  Kertas kerja yang ringkas ini akan dibentangkan sebagai siri kulliah akidah terutamanya di beberapa masjid di sekitar Perlis, Pulau Pinang dan Selangor insya-Allah.
            Semoga Allah membantu kita sekalian menghapuskan fahaman yang sesat ini dari terus merebak  dan sentiasa memelihara akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah, kedaulatan agama, negara, kerajaan, masyarakat dan perpaduan Ummah Islamiyah.  Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Definisi (شِيْعَة) Syiah Dan Tasyayyu' (تَشَيُّع)
            Dari segi etimologis (bahasa), Syiah bererti "Para Pengikut, Penyokong, Pendukung atau Pembela".  Contohnya:  Syiah Ali, bermaksud satu kelompok yang berupa "Penyokong, pendokong atau pembela Ali".  Menurut Terminologi (istilah) syara, Syiah bermaksud "Sesiapa yang mengangkat kepimpinan Ali radiallahu 'anhu dan anak-anaknya".  Dan apabila disebut si Fulan itu Syiah maka dia menganut atau berfahaman Syiah.
            Tasyayyu' (التشيع) pula menurut keterangan Syeikh al-Mufid ialah[1]:
التشيع لغة : هوالاتباع على وجه التدين والولاء للمتبوع علىالاخلاص.
 
"Tasyayyu' menurut etimologi adalah sikap mengikut yang didasari agama dan mengangkat orang yang diikuti dengan ikhlas".[2]
            Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman kalimah syiah dalam erti faktual suatu kelompok atau fahaman belum wujud dan belum terbentuk.  Tetapi kelompok ini lahir ketika terjadinya pertikaian dan peperangan antara Syiah (penyokong) Ali dan Syiah Muawiyah.  Hanya kelompok Syiah di waktu itu kesemua mereka berfahaman Ahli Sunnah wal-Jamaah. 

Abdullah Bin Saba' (Si Munafik)
            Abdulah bin Saba' adalah seorang pendita Yahudi dari Yaman.  Berpura-pura masuk Islam (secara nifak) di zaman Khalifah 'Uthman bin Affan radiallahu 'anhu.  Dialah pereka ajaran Syiah yang ekstrem yang menjadi punca bersemaraknya perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam terutama dalam kelompok Syiah itu sendiri.  Abdullah bin Saba' pernah berkata yang ditujukan kepada Khalifah Ali radiallahu 'anhu:  "Engkaulah Allah".[3]  Maka Ali mengisytiharkan bunuh terhadap Abdullah bin Saba' tetapi ditegah oleh Ibn Abbas.  Penyokong Ali membuangnya ke Madain (Ibu Negeri Iran lama).
            Abdullah bin Saba' orang pertama mengkafirkan Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman dan tidak mengiktiraf kekhalifahan kecuali hanya dari kalangan Ahli Bait".[4]  Seorang ulama Syiah Muhammad Husin al-Zain pernah memperkatakan tentang Abdullah bin Saba':
"Abdullah bin Saba' mengeluarkan qaul (yang sesat), mengajarkan fahaman yang ghalu (keterlaluan)..... dan perbuatannya sangat melampaui batas".[5]
            Saad bin Abdullah al-Qumy seorang ulama, pemimpin serta ahli hukum Syiah yang lahir pada 229H mengakui wujudnya Abdullah bin Saba'.  Beliau menyebut beberapa nama orang yang berkonspirasi yang digelar sebagai Saba'iyah.  Menurut beliau lagi bahawa komplot Saba'iyah adalah firqah pertama dalam Islam yang mengeluarkan perkatan-perkataan yang ghalu (keterlaluan).
Saad bin Abdullah al-Qumy ulama besar Syiah yang masyhur ini telah memastikan bahawa Abdullah bin Saba' adalah orang yang mengeluarkan perkataan dan menampakkan dirinya mengecam dan menentang Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman radiallahu anhum serta tidak mengiktiraf kekhalifahan mereka.[6]
            Pegangan Syiah Imamiyah yang ada sekarang adalah berasaskan ideologi dan doktrin sesat Abdullah bin Saba'. Fahaman ini disampaikan (dipelihara) dalam bentuk riwayat hadis yang dinasabkan kepada keluarga Nabi (Ahli Bait) dengan penuh kebohongan tetapi diterima oleh mereka yang jahil.[7]

Syiah Mengkafirkan Para Sahabat
            Agama Syiah mengkafirkan para pembesar sahabat secara umum.  Pengkafiran ini boleh dilihat dalam kitab-kitab besar Syiah yang ditulis oleh ulama mereka, contohnya ialah wasiat para ulama mereka:
1.     Abu Ja'far berkata:
"Semua manusia (kaum muslimin Ahli Sunnah wal-Jamaah) menjadi Ahli Jahiliyah (kafir/murtad setelah kewafatan Rasulullah) kecuali empat orang, Ali, Miqdad, Salman dan Abu Dzar".[8]
2.     Al-Kulaini[9] mensifatkan Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman telah terkeluar dari kalangan orang yang beriman (murtad/kafir) lantaran tidak melantik Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam wafat.[10]  Malah al-Kulaini mengkafirkan seluruh penduduk Mekkah dan Madinah.  Menurut Kulaini: 
"Penduduk Madinah lebih buruk dari penduduk Mekkah dan penduduk Mekkah telah kufur kepada Allah dengan terang-terang".[11]
         Al-Kulaini juga menetapkan dalam kitabnya al-Kafi:
"Sesiapa yang tidak beriman kepada Imam Dua Belas maka dia adalah kafir walaupun dia keturunan Ali atau Fatimah".[12]
3.     Al-Majlisi  seorang ulama besar Syiah menegaskan:
“Bahawa mereka (Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman) adalah pencuri yang khianat dan murtad, keluar dari agama, semoga Allah melaknat mereka dan semua orang yang mengikut mereka dalam kejahatan mereka, sama ada orang dahulu atau orang-orang kemudian".[13]
 
Budak Ali bin Husin berkata:
 
"Saya pernah bertanya kepada Ali bin Husin tentang Abu Bakar dan 'Umar.  Maka dia menjawab:  Keduanya kafir dan sesiapa yang mencintainya juga kafir".[14]
4.     Abu Basir (ulama Syiah) menegaskan:
"Sesungguhnya penduduk Mekkah telah kufur kepada Allah secara terang-terang dan penduduk Madinah lebih buruk dari penduduk Mekkah, lebih buruk tujuh puluh kali dari penduduk Mekkah".[15]
            Demikianlah kenyataan, fatwa, kepercayaan, pandangan dan tuduhan jahat para ulama Syiah terhadap Ahli Sunnah wal-Jamaah sama ada terhadap ulama atau orang awamnya.

Al-Quran Menurut Syiah
            Menurut kepercayaan penganut Syiah al-Quran yang ada sekarang sudah diubah-suai, ditambah dan dikurangi oleh para sahabat dan tidak asli.  Al-Quran yang asli berada di tangan Ali yang kemudian diwariskan kepada putera-puteranya.  Menurut Syiah lagi bahawa pada masa sekarang ini al-Quran yang asli berada di tangan Imam Mahadi al-Muntazar.
Al-Kusyi pula berkata:
"Tidak sedikitpun isi kandungan di dalam al-Quran (yang digunakan oleh Ahli Sunnah wal-Jamaah sekarang,  Pent.) yang boleh kita jadikan pegangan".[16]
            Menurut para ulama Syiah:
“Seseorang itu akan dianggap kafir dan masuk neraka kerana tidak mengikut Imam Dua Belas Syiah atau kafir terhadap Syiah”.
Syiah banyak merubah ayat-ayat al-Quran dan tafsirannya.  Contohnya ayat:
مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرٍ
"Mengapa kamu masuk neraka?"
             (Menurut penafsiran ulama Syiah):
  قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْن
"Orang-orang kafir menjawab, Kami tidak solat".
            Ulama Syiah merubah tafsirannya yang sebenarnya kepada maksud dan tafsiran:
"Kami (masuk neraka kerana) tidak mengikut Imam (Syiah)".[17]
            Begitulah kekarutan, khurafat dan batilnya kepercayaan penganut syiah yang telah disepakati oleh para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah sebagai akidah yang sesat lagi menyesatkan.

Hadis Menurut Syiah
            Syiah menolak hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh muhaddis Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Bukhari, Muslim, Turmizi dan yang lainnya.  Syiah hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh perawi Ahli Bait.  Menurut Syiah hadis bukan semata-mata dari Nabi tetapi dari Imam Dua Belas yang maksum.  Nilai perkataan imam yang maksum senilai dengan wahyu dan sabda nabi.[18]

Syiah Mengkafirkan Ahli Sunnah Wal-Jamaah
1.     Syiah menggelar golongan Ahli Sunnah wal-Jamaah sebagai Nasibi(نَاصِبِي)  "Penipu, Pembangkang atau penentang Ali bin Abi Talib" kerana mereka mendahulukan Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman sebagai khalifah.
         Begitu juga ulama Syiah mengkafirkan pengikut mazhab Syafie, Hambali, Maliki dan Hanafi kerana mereka digolongkan sebagai an-Nasibi.  Menurut ulama Syiah lagi:
"Dalam kalangan ulama (Ahli Sunnah) dari Malik, Abi Hanifah, Syafie, Ahmad dan Bukhari semua mereka kafir dan terlaknat".[19]
         Keyakinan Syiah yang sesat ini diambil dari keterangan ulama mereka Syeikh Husin al-'Usfur ad-Darazi al-Bahrani.  Beliau menegaskan:
"Riwayat-riwayat para imam menyebutkan bahawa an-Nasibi (si Kafir) adalah mereka yang digelar Ahli Sunnah wal-Jamaah".[20]
2.     Syiah menganggap seluruh Ahli Sunnah wal-Jamaah kafir yang setara dengan orang-orang kafir musyrikin dan najis.  Berkata Abu Qasim al-Musawi al-Khuri (ulama besar Syiah):
         "Najis ada sepuluh jenis, yang ke sepuluh adalah orang kafir, iaitu yang tidak beragama atau yang beragama bukan Islam atau beragama Islam menolak yang datang dari Islam.  Dalam hal ini tidak ada perbezaan antara murtad, kafir asli, kafir zimmi, Khawarij yang ghalu atau an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah)".[21]
         Berkata Ruhullah al-Musawi (ulama Syiah):
         "Sesungguhnya an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah) dan Khawarij dilaknati Allah Subhanahu wa-Ta'ala.  Keduanya adalah najis tanpa diragukan lagi".[22]
3.     Syiah mengkafirkan Ahli Sunnah kerana tidak mengiktiraf (tidak mengimani) Imam Dua Belas.  Berkata Yusuf al-Bahrani (ulama Syiah):
         "Tidak ada perbezaan antara orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala, RasulNya dan yang kafir kepada para Imam Dua Belas".[23] 
 
         Dan berkata Kamil Sulaiman (ulama Syiah): 
         "Sesiapa yang meyakini para Imam Dua Belas maka dia adalah orang yang beriman dan sesiapa yang mengingkarinya dia adalah kafir".[24]
Syiah menghalalkan darah dan harta Ahli Sunnah.  Berkata Muhammad bin Ali Babawaihi al-Qummi, dia meriwayatkan dari Daud bin Farqad:
         "Aku bertanya kepada Abu Abdullah 'alaihis salam:  Bagaimana pendapat engkau membunuh an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah)?  Dia menjawab:  Halal darahnya akan tetapi lebih selamat bila engkau sanggup menimpakan dengan tembok atau menenggelamkan (mati lemas) ke dalam air supaya tidak ada buktinya.  Aku bertanya lagi:  Bagaimana dengan hartanya?  Dia menjawab:  Rampas sahaja semampu mungkin".[25]
         Berkata Abu Ja'far ath-Thusi (ulama Syiah): 
        
         "Berkata Abu Abdullah 'alaihis salam (Imam as-Sadiq):  Ambillah harta an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah) dari jalan apapun kamu mendapatkannya dan berikan kepada kami seperlima".[26]
 
         Yusuf al-Bahrani berkata (ulama Syiah):
         "Dari dahulu sehinggalah sekarang, bahawa an-Nasibi kafir dan najis secara hukum, dibolehkan mengambil segala harta benda mereka bahkan dihalalkan membunuhnya".[27]
            Begitulah sikap golongan Syiah terhadap Ahli Sunnah wal-Jamaah yang mereka gelar sebagai an-Nasibi.  Mereka bukan sahaja memusuhi Ahli Sunnah malah mengistiharkan bunuh dan rampas harta benda Ahli Sunnah wal-Jamaah.  Dan rampasan tersebut dianggap oleh mereka sebagai ganimah (harta rampasan perang).

Agama Syiah Mewajibkan Taqiyah
            Taqiyah (dissimulation) adalah satu prinsip yang diyakini oleh syiah Imamiyah.  Berpegang kepada taqiyah adalah wajib bagi setiap penganut Syiah.  Ianya adalah satu sikap yang menyembunyikan kebenaran yang (kononnya) jika didedahkan akan membawa kemusnahan diri atau agama seseorang Syiah.[28]  Pada mulanya taqiyah dilakukan kerana takut terjadinya penindasan dari pihak pemerintah.  Tetapi selanjutnya diamalkan untuk menipu, berbohong dan seterusnya untuk menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya.
Orang-orang Syiah akan menyamar sebagai Ahli Sunnah secara taqiyyah untuk memerangkap Ahli Sunnah yang kurang faham akan agama mereka.  Tujuannya supaya dapat dirosakkan fahaman, akidah dan amal ibadahnya.
Abu Ja'far berkata:
"Taqiyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku.  Dan tidak beragama bagi sesiapa yang tidak bertaqiyah".[29]
 
Abdullah berkata:
 
"Wahai Abu 'Umar!  Sesungguhnya sembilan persepuluh dari agama terletak pada taqiyyah, tidak beragama bagi sesiapa yang tidak bertaqiyyah pada segala sesuatu, kecuali arak dan menyapu sepatu".[30]
 
Diriwayatkan dari Ali bin Muhammad:
 
"Wahai Daud!  Sekiranya kamu mengatakan bahawa orang yang meninggalkan taqiyah sama seperti orang yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya betullah kata-katamu itu".[31]
          Sebenarnya taqiyyah dalam agama Syiah adalah perbuatan nifak, pembuat nifak adalah seorang munafik.  Tidak ada hadis sahih yang menghalalkan taqiyah sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Syiah.  Si Munafik pula dilaknat Allah dan ditempat di neraka yang paling bawah (kerak neraka), maka Ahli Sunnah wal-Jamaah diharamkan dari bertaqiyah.

Syariat Syiah Yang Menyesatkan
            Syariat Syiah yang sebenar amat bertentangan dengan syariat Ahli Sunnah wal-Jamaah.  Syiah digolongkan oleh Imam Syahrastani di dalam bukunya “Al-Milal Wan-Nihal” dan al-Bagdadi dalam bukunya “Al-Faraq Bain al-Firaq” segabai golongan 72 yang ke neraka, kerana penganut Syiah selain mengkafirkan Amirul Mukminin Abu Bakar, ‘Umar al-Khatab, Uthman radiallahu anhum dan para sahabat yang lain, mereka juga lebih meyakini syariat Daud 'alaihis salam  daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam.  Abu Ja'far berkata:
"Apabila Imam ghaib (Imam Mahdi) datang, ia akan memerintah dengan hukum syariat Daud (bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam, pent)".[32]


Nikah Mut'ah
            Syiah menghalalkan nikah mut'ah seberapa banyak, beberapa kali yang diinginkan dan yang semampu.  Mereka menghalalkan nikah mut'ah sehingga ke Hari Kiamat.  Sebaliknya Ahli Sunnah wal-Jamaah telah mengharamkan nikah mut'ah sehinggalah ke Hari Kiamat.  Antara hadis (hadis-hadis sahih) dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam yang mengharamkan nikah mut’ah ialah:
عَنْ عَلِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ اْلاَهْلِيَّةِ.
 
"Dari Ali (Bin Abi Talib):  Sesungguhnya Nabi Sallallahu 'alaihi wa-sallam telah melarang nikah mut'ah pada hari peperangan Khaibar dan baginda mengharamkan makan daging keldai kampung".[33]
 
اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمِ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
 
"Sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam melarang nikah mut'ah pada hari futuh (pembukaan) Mekkah".[34]
            Antara tanda-tanda penganut agama Syiah ialah menghalalkan nikah mut’ah walaupun telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.  Golongan Syiah telah menyelewengkan hadis-hadis sahih yang mengharamkan mut’ah.  Oleh itu, orang-orang beriman yang mengakui sebagai Ahli Sunnah wal-Jamaah perlu membenteras fahaman dan ajaran Syiah kerana Syiah adalah golongan yang sesat lagi menyesatkan.

RUKUN IMAN AGAMA SYIAH
            Rukun iman Agama Syiah berbeza dengan rukum iman Ahli Sunnah wal-Jamaah, kerana rukun iman Syiah hanya lima perkara, iaitu:
1.     Beriman kepada keEsaan Allah    -             (التوحيد)
2.     Beriman kepada Keadilan         -                  (العدل)
3.     Beriman kepada Kenabian      -                    (النبوة)
4.     Beriman kepada Imam          -                       (الامانة)
5.     Beriman kepada Hari Kiamat    -                 (المعاه)
            Imam Malik secara terang-terangan telah mengkafirkan golongan Syiah kerana golongan ini membenci para sahabat Nabi dan sesiapa yang membenci sahabat Nabi adalah kafir.  Hal ini telah disepakati oleh sebahagian besar ulama.[35]
Imam Malik rahimahullah juga pernah menjelaskan tentang Syiah:
"Mereka (Syiah) jangan diajak berbual dan jangan pula diberi perhatian, mereka adalah golongan pembohong".[36]
 
Imam Syafie rahimahullah pula berwasiat:
 
"Belum pernah aku saksikan di kalangan manapun manusia yang begitu berani menjadi pendusta dan sebagai saksi-saksi palsu seperti golongan Syiah".[37]
             Begitulah fatwa-fatwa para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah terhadap golongan Syiah.  Tidak terdapat seorangpun dari kalangan mereka yang menerima Syiah sama ada fahaman atau akidah mereka.  Oleh itu, berwaspadalah terhadap gerakan, doktrin dan di’ayah Siyah, kerana pada hakikatnya mereka adalah pembohong yang hanya mengajak kepada kesesatan, pecah-belah dan kehancuran umat Islam.  Wallahua’lam.  Walhamdulillahi rabbil ‘alamin.


[1].  Syeikh al-Mufid adalah seorang ulama Syiah abad (414 H/ 1022M).
[2].  Lihat:  Awaailul Maqalat. hlm. 2.  Syeikh al-Mufid. 
[3].  Lihat:  Rijal al-Kusyi. Hlm. 106-108.  (Kitab ini "Rijal al-Kusyi") adalah kitab tertua menjadi rujukan dan pegangan golongan Syiah.
[4].  Lihat:  Usul Mazhabi asy-Syiah al-Imamiyah al-Ithna 'Asyariah.  (1/74).
[5].  Lihat:  الشيعة فى التاريخ  Hlm. 213.  Muhammad Husin al-Zain.
[6].  Lihat:  Usul Mazhabi asy-Syiah al-Imamiyah al-Ithna 'Asariyah. (1/74).
[7].  Lihat:  Usul Mazhabi asy-Syiah al-Imamiyah al-Ithan 'Asariyah. (1/77).
[8].  Lihat:  Tafsir as-Safi.  (1/389).
[9].  Al-Kulaini, nama penuhnya Muhammad bin Yakub al-Kulaini. Meninggal dunia pada 328H
[10]. Lihat:  Usul al-Kafi. (1/488).
[11]. Ibid.  (2/409).
[12]. Lihat:  Al-Kafi. (1/372-374).
[13]. Lihat: بحار الانوار.  (4/385). Muhammad Baqir al-Majlisi
[14]. Ibid.   (2/216).
[15]. Ibid.   (2/410).
[16]. Lihat:  As-Safi. (1/33).
[17]. Lihat:  Usul Kafi.  (1/438).
[18]. Keyakinan bahawa para imam maksum menjadikan semua perkataan yang keluar dari mereka adalah sahih.  Maka tidak diperlukan menyandarkan sanadnya kepada Rasulullah s.a.w sebagaimana di kalangan Ahlu Sunnah wal-Jamaah.  Lihat:  Tarikh al-Imamiyah. Hlm. 140.  Abdullah Faiyad.
[19]. Lihat:  Asy-Syiah wa as-Sunnah.  Hlm.  7.  Ihsan Ilahi Zahiri.
[20]. Lihat:  Al-Masail al-Khurasaniyah. Hlm. 147.
[21]. Lihat:  Manhaj Shalihin. (1/116).
[22]. Lihat:  Tahrirul al-Wasilah. (1/116).   Cetakan Beirut.
[23]. Lihat:  Al-Hadiq an-Nadirah. (28/153).   Cetakan Beirut.
[24]  Lihat:  Kitabul Khalash Fi Zilli al-Qaimmul Mahdi.  Hlm.  44.  Cetakan Beirut, Lebnon.
[25]. Lihat:  'Ilal asy-Syar'i.  Hlm. 44.  Cetakan Beirut.
[26]. Lihat:  Tahzibul Ahkam.  (1V/122)   Cetakan Tehran.
[27]. Lihat:  Al-Hadiq an-Nadirah Fi Ahkam al-Atraf at-Tahirah.  (X11/323-324).
[28]. Lihat:  Al-Qummi, terjemahan Asaf .A Fyze.  Hlm. 71.
[29]. Lihat:   Usul Min Kafi.  (2/219).
[30]. Ibid.
[31]. Lihat:  Wasail asy-Syiah (X1/466).  Cetakan Tehran.
[32]. Lihat:  Tarikh Ma Ba'da Zuhur.  Hlm. 728.  Cetakan Beirut.
[33]. H/R Bukhari (5/78 dan 6/129).   Muslim (9/189-190). 
[34]. H/R Muslim.  (4/133).
[35]. Lihat:  Sunnah dan Syiah, Mungkinkah Dipertemukan?  Hlm. 57.  Dr. Abdullah Muhammad Gharib.  Edisi pertama,  Surabaya. 1984.
[36]. Ibid.  Hlm.  57.
[37]. Ibid.  hlm.  57.