Islamic WidgetAbdullah bin Umar radhiyallohu 'anhu berkata, "Manusia akan senantiasa berada di jalan yang lurus selama mereka mengikuti jejak Nabi shalallahu alayhi wasallam". (HR. Baihaqi, Miftahul Jannah no.197)

Jumaat, 6 Mei 2011

Fatwa Negeri Selangor Mengenai Kadar Maskahwin Di Selangor


Warta Kerajaan
DITERBITKAN DENGAN KUASA
GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY
Jil. 63

No. 3

4hb Februari 2010

TAMBAHAN No. 3

PERUNDANGAN
Sel. P.U. 3.
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003
FATWA DI BAWAH SEKSYEN 47

Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadual dan disiarkan menurut subseksyen 48(6) Enakmen itu dan hendaklah disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2010.

ADMINISTRATION OF THE RELIGION OF ISLAM
(STATE OF SELANGOR) ENACTMENT 2003
FATWA UNDER SECTION 47

Pursuant to section 47 of the Administration of the Religion of Islam (State of Selangor) Enactment 2003 [En. 1/2003], the Fatwa Committee for the State of Selangor, on the direction of His Royal Highness the Sultan prepare the Fatwa as set out in the Schedule and is published pursuant to subsection 48(6) of the Enactment and shall be deemed to have come into force on1 January 2010.
JADUAL/SCHEDULE

HUKUM PENETAPAN KADAR MASKAHWIN BAGI NEGERI SELANGOR
“Menetapkan had minima kadar nilai Maskahwin sebanyak RM 300.00 bagi anak
dara atau janda tanpa ada had maksima. Sekiranya terdapat wang hantaran
daripada pihak lelaki, ianya dikira sebagai Maskahwin”.

Bertarikh 31 Disember 2009
Dated 31 December 2009

[mais/pm/buu/01-3/007/7-1; PU. Sel. Agm. 0007. Jld. 2]
Dengan Titah Perintah/By Command

DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD WAHID
Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Selangor/
Chairman of the Fatwa Committee of Selangor

1 ulasan:

aLya berkata...

MOHON DISHARE ENTRY INI. TERIMA KASIH.